Historia Podcasts

Kofi Annan om NATO -bombningen av Jugoslavien

Kofi Annan om NATO -bombningen av Jugoslavien


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Den 24 mars 1999 började NATO bomba serbiska militärpunkter efter att ha fått rapporter om etnisk rensning i Kosovo av serbiska styrkor. Det gick inte att få jugoslaviska myndigheter att gå med på en politisk lösning, FN: s generalsekreterare Kofi Annan beordrade Natos åtgärder. I ett tal inför FN förklarar Annan att det finns tillfällen då man måste använda våld i strävan efter fred.


Kofi Annan om NATO -bombningen av Jugoslavien - HISTORIA

Natos ingripande i Kosovo syftade till att vända den serbiska kampanjen för etnisk rensning i provinsen och säkerställa en säker återkomst för kosovoalbaner. Grundläggande principer för internationella förbindelser - statens suveränitet, icke -användning av våld och respekt för de mänskliga rättigheterna - kom i konflikt med varandra, vilket ledde till en omfattande offentlig debatt. Författaren hävdar att det är ett brådskande behov av att en doktrin om humanitärt ingripande formuleras, som bygger på den framväxande internationella normen som ger företräde åt skyddet av mänskliga rättigheter framför suveränitet under vissa omständigheter, och att Nato bör ta ledningen för detta.


Efter att ha tvingats ut ur Kosovo av serberna, transporteras kosovoalbanska flyktingar i norra albanska gränsstaden Kukes till säkerhet längre söderut av Natos fredsbevarare den 25 maj.
(AP -foto - 46Kb)

Under den allierades bombkampanj mot strategiska mål i Förbundsrepubliken Jugoslavien fanns det en påtaglig frånvaro av rättslig argumentation för att försvara Natos ställning från Nato själv. När en grupp internationella juriststudenter från Stockholms universitet besökte Natos högkvarter i Bryssel i april 1999 fick de veta att det inte fanns någon konsoliderad Nato -position, utan att det var upp till de deltagande medlemsländernas regeringar och huvudstäder att bedöma internationell lag situationen och motivera den eller de motiveringar som de såg passande.

Ur politisk och juridisk synvinkel var detta inte tillfredsställande vid den tiden, inte heller nu - när NATO -kampanjen har uppnått sitt mål att etablera en internationell närvaro i Kosovo för att skydda mänskliga rättigheter i provinsen. Nato som organisation, eller dess medlemmar som agerar gemensamt, bör - till förmån för det internationella samfundet - formulera motiveringen bakom denna kollektiva handling, som troligen kommer att gå till historien som ett fall av humanitärt ingripande.

Varje grupp av stater som avviker från den grundläggande principen om icke-maktanvändning i FN: s stadga (1) kommer att förväntas förklara sin ståndpunkt juridiskt. Frågan är om Natos agerande ska betraktas som olagligt eller som:

 • en exceptionell avvikelse från internationell rätt
 • en åtgärd som bygger på en ny tolkning av FN -stadgan i linje med modern internationell lag
 • ett försök att flytta internationell rätt till en ny ställning där i humanitära kriser måste staternas suveränitet ge efter för skyddet av människor.

Det ligger i Natos (och, jag menar, det internationella samfundets helhet), att olaglighetssynen inte ska råda. På vilket sätt Natoåtgärden kan förklaras, som avvikande från lagen, som överensstämmer med lagen, eller som en gradvis utveckling av lagen, har det internationella samfundet hittills inte fått ett tydligt svar. Genom att ge ett sådant svar kan Nato påverka rättsläget. Det har redan bidragit i praktiken, men det måste fortfarande formulera principen bakom det. "Tyst diplomati" är en olycklig metod i det här fallet, eftersom det riskerar att ge intryck av att Nato själv uppfattar sitt agerande som olagligt, och - även om det framgångsrikt kämpade vad som kallades ett "bara krig" - inte är berett att bekämpa den intellektuella kampen för en mer mänsklig rättighetsfokuserad internationell ordning som innehåller begreppet humanitärt ingripande.

En framväxande internationell norm

De flesta internationella advokater är överens om att den nuvarande lagen i FN-stadgan inte rymmer bombningen av Jugoslavien, eftersom åtgärden varken baserades på ett säkerhetsrådsbeslut enligt kapitel VII (2) i FN-stadgan, eller förföljdes i kollektivt självförsvar. enligt artikel 51 i stadgan - de enda två motiveringar för våldsanvändning som för närvarande finns tillgängliga enligt internationell rätt.

Men många av samma advokater skulle också hålla med om att det finns en trend i dagens internationella samfund mot en bättre balans mellan staternas säkerhet å ena sidan och människors säkerhet å andra sidan (som Carlsson-Ramphal-kommissionen om global styrning (3) rekommenderas också i rapporten Our Global Neighborhood 1995).


FN: s generalsekreterare Kofi Annan, som talar till kommissionen för mänskliga rättigheter i Genève den 7 april, uttrycker den "universella känsla av upprördhet" som framkallats av den jugoslaviska regimens förtryck av kosovoalbaner.
(Belga foto - 35Kb)

De senaste uttalandena från FN: s generalsekreterare Kofi Annan stöder också denna uppfattning. Han talade till kommissionen för mänskliga rättigheter i Genève den 7 april - under de första dagarna av Natos bombningskampanj - och hänvisade till den "universella känslan av upprördhet" som framkallats av förtrycket av kosovoalbaner av Milosevics regim, sade han: & quotSmoke långsamt, men jag tror säkert , är en internationell norm mot det våldsamma förtrycket av minoriteter som kommer och måste ha företräde framför oro över suveränitet & quot, och att FN -stadgan bör "aldrig vara" källan till tröst eller motivering för "de som är skyldiga till grova och chockerande kränkningar av mänskliga rättigheter".

Frågan om att skydda de mänskliga rättigheterna ökar stadigt i betydelse. Men det finns ett behov av att konkretisera innebörden av detta skydd. De viktigaste säkerhetshoten i dagens värld finns inte i relationerna mellan stater, utan rör hot från regeringar mot sina egna medborgare. Internationell lag anpassar sig långsamt till denna utveckling genom att etablera nya globala och regionala strukturer för fredsbevarande och fredsbevarande. Uttalandet av nya doktriner för användning av dessa strukturer skulle vara till hjälp för den progressiva utvecklingen av lagen.

& quotUniting for Peace & quot resolution

Vetorätten för de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet har ifrågasatts i dess nuvarande form. Under Koreakriget (1950-53) accepterade inte den då västerländska majoriteten i FN att säkerhetsrådet kunde blockeras från handling och inflytande genom att använda veto från Sovjetunionen, vid en tid då fred var hotas eller bryts. Den så kallade resolutionen "Uniting for Peace", som antogs av FN: s generalförsamling i november 1950, tillät en kvalificerad majoritet av församlingen att ta ansvar för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet, när säkerhetsrådet inte kunde eller ville göra det.

Under Kosovo -krisen - när både Ryssland och Kina hotade att lägga in sitt veto mot alla möjliga rådsresolutioner - kunde Nato ha vädjat till generalförsamlingen enligt & quotUniting for Peace & quot -mekanismen för godkännande av dess väpnade ingripande. Eftersom Kosovo-debatten inte genererade någon nord-syd-division (ett ryskt anti-NATO-förslag avvisades i säkerhetsrådet den 26 mars 1999 av bland annat Argentina, Bahrain, Brasilien, Gabon, Gambia och Malaysia), kvalificerad majoritet att stödja och legitimera Nato -åtgärder kan mycket väl ha varit möjligt.

Lag kallas ofta "kvotprocess" och internationell rätt som "kvotvärldens sociala process" som omfattar konkret statlig praxis, andra statliga ställningstaganden, gruppförväntningar och värdekrav från olika deltagare i världssamhället, inklusive mellanstatliga organisationer (IGO) och icke- statliga (icke -statliga organisationer). Resultatet av denna process påverkas av deltagarnas auktoritet och övertygande argument. Kommande sessioner i FN: s generalförsamling och andra internationella fora kommer att ge staterna möjlighet att antingen acceptera eller avvisa försök att legitimera eller kritisera Kosovo -interventionen. Av intresse för den progressiva utvecklingen av internationell rätt bör Nato och/eller dess medlemsländer delta i denna process genom att presentera en doktrin om humanitärt ingripande, i ett objektivt försök att få en uppfattning om det förflutna till förmån för framtiden.

Ett prejudikat för intervention


FN: s säkerhetsråds medlemmar godkänner fredsplanen för Kosovo den 10 juni, endast Kina avstår.
(Reuters foto - 61Kb)

Nato -tjänstemän kan hittills ha varit ovilliga att betrakta Nato som en regional organisation enligt kapitel VIII (4) i FN -stadgan, av oro för att en sådan kategorisering skulle innebära ytterligare skyldigheter i FN -sammanhang. Denna oro är ogrundad. Kapitel VIII kodifierar legitimiteten och användbarheten för regionala säkerhetsorganisationer och arrangemang, men ålägger inga andra skyldigheter än de som redan ligger på stater enligt FN -stadgan (bland annat enligt kapitel VII). Nato, som en organisation för kollektivt självförsvar, bör acceptera sig själv som en regional säkerhetsorganisation i den kollektiva säkerhetssynen i kapitel VIII, som skulle kunna användas som en plattform för att definiera sin Kosovo-insats som ett fall av humanitärt ingripande.

På detta sätt, men inte godkänt av säkerhetsrådet enligt kraven i artikel 53 i kapitel VIII, kan Kosovoåtgärden beskrivas som ett prejudikat för kollektiva (inte ensidiga) humanitära insatser som utförs av en regional organisation efter en process av kollektivt beslutsfattande . Detta prejudikat kan också kännetecknas som ett av icke -passivitet i humanitära kriser - en återspegling av behovet av internationell rätt att relateras till internationell moral. En befolkning i omedelbar fara för folkmord bör inte lämnas ensam för att möta sitt öde.

Generalförsamlingen & quotFriendly Relations Declaration & quot (1970) bekräftade & kvotplikt att samarbeta & quot som en del av stadgarsystemet. En modern tolkning av denna princip bör tvinga stater att göra sitt yttersta - inklusive väpnade handlingar, som en sista utväg - för att avvärja en humanitär kris. En "skyldighet" att ingripa med väpnad styrka i sådana kriser (& quotun devoir d & acuteing & eacuterence & quot, som franska utrikesministern Dumas hävdade i förhållande till de irakiska kurderna 1991) är knappast tänkbar. Men en "skyldighet att agera", även i situationer när säkerhetsrådet är veto-blockerat, bör göra sig gällande i det internationella samfundet. Ett alternativ för regionala organisationer att ingripa när det finns politisk vilja och militär kapacitet att göra det, bör vara en del av modern internationell rätt. När det är nödvändigt bör prejudikatet & quotUniting for Peace & quot; användas för att lägga frågan inför generalförsamlingen för att mobilisera FN: s godkännande utanför säkerhetsrådets ramar.

Att ställa strikta villkor för intervention

Eftersom ett antal juridiska forskare (5) har gjort tydliga, strikta villkor för alla tvångsinblandningar i avsaknad av säkerhetsrådets tillstånd måste anges i en framväxande doktrin om ämnet. Följande krav bör inkluderas:

 • det måste vara ett grovt brott mot de mänskliga rättigheterna som uppgår till brott mot mänskligheten
 • alla tillgängliga fredliga förlikningsförfaranden måste ha uttömts
  u Säkerhetsrådet måste inte kunna eller vilja stoppa brotten mot mänskligheten
 • regeringen i staten där grymheterna äger rum måste vara oförmögen eller ovillig att rätta till situationen
 • beslutet att vidta militära åtgärder kan fattas av en regional organisation som omfattas av kapitel VIII i FN-stadgan, med hjälp av prejudikatet & quotUniting for Peace & quot för att söka godkännande av generalförsamlingen så snart som möjligt eller så kan beslutet fattas direkt av en två- tredjedelars majoritet i generalförsamlingen i enlighet med förfarandet & quotUniting for Peace & quot
 • våldsanvändningen måste stå i proportion till den humanitära frågan i fråga och i enlighet med internationell humanitär rätt för väpnad konflikt
 • syftet med det humanitära ingripandet måste strikt begränsas till att stoppa grymheterna och bygga en ny säkerhetsordning för människor i landet i fråga.

Nato -medlemmar bör ta ledningen

Det finns en grundsvullhet av åsikter i det internationella samfundet för att ingripa i fall av grova och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Sådana handlingar kan inte gå oemotsagda 50 år efter antagandet av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Att formulera en doktrin om humanitärt ingripande skulle vara det önskvärda rättsliga resultatet av Kosovo -krisen och skulle utgöra ett stort steg framåt i den internationella ordningen. Natoländerna bör ta ledningen i denna värdiga strävan genom att redogöra för de berörda frågorna och föra dem till lämpliga internationella fora.


Natos generalsekreterare Lord George Robertson har äntligen lämnat begränsade detaljer om alliansens användning av utarmad uran (DU) ammunition under dess krig mot Serbien förra året. Robertson avslöjade informationen i ett brev till FN: s generalsekreterare Kofi Annan förra månaden - fyra månader efter att den först begärdes.

DU är en restprodukt av processen som används för att berika naturlig uranmalm för användning i kärnreaktorer och kärnvapen. Det är 1,7 gånger så tätt som bly och används i spetsarna på en kula eller en runda för att genomborra rustning. Den kan också användas i kryssningsmissilnossar och har använts i stridsvagnar. DU bryts in i små partiklar vid påverkan, som lätt kan intas och/eller inandas. Många studier har kopplat DU -ammunition till ökningen av cancer i Irak, efter Gulfkriget 1991, och till antalet armépersonal i USA och Storbritannien som lider av & quotGulf War Syndrome & quot.

Annan hade begärt detaljerad information om Natos användning av DU under sitt 78-dagars bombardemang av Jugoslavien, efter en FN-undersökning från Balkan Task Force (BTF). Resultaten av BTF -utredningen - som inkluderade medlemmar från Världshälsoorganisationen, Internationella atomenergiorganet och Statens strålskyddsinstitut - rapporterades i oktober förra året. Utredarna koncentrerade sig på fyra miljö- och kvotplatser i Kosovo-Pancevo, Kragujevac, Novi Sad och Bor-men klagade över att bristen på officiell bekräftelse från Natos användning av DU under Kosovo-konflikten snedvrider förutsättningarna för gruppens arbete & quot. Rapporten drog slutsatsen att även om Kosovo -konflikten inte orsakade en miljökatastrof för hela Balkanregionen, var föroreningar på de fyra undersökta platserna allvarliga och utgör ett hot mot människors hälsa & quot. Det uppmanade en utredning om hur DU -ammunition påverkar människors hälsa.

Robertson skrev att United States Air Force A-10 & quottankbuster & quot -flygplan hade koncentrerat sin verksamhet & quotin ett område väster om motorvägen Pec-Dakovica-Prizren, i området kring Klina, i området runt Prizren och i ett område norr om en linje som förbinder Suva Reka och Urosevac ”. Han tillade "Men många uppdrag med DU ägde också rum utanför dessa områden."

FN: s miljöprogram (UNep) klagade över att "den information som tillhandahålls [av Robertson] inte är tillräckligt detaljerad för att underlätta en noggrann fältbedömning av konsekvenserna för miljön och människors hälsa av dess användning för närvarande". Detta innebar att det inte var möjligt och en quotto utförde en objektiv och vetenskapligt grundad konsekvensanalys av miljön och människors hälsa i Kosovo & quot.

Medan hävdade att Robertson ': s intagning & kvoter inte borde vara en orsak till utbredd larm, uppmanade UNep att dess rekommendationer från oktober 1999 bör följas - inklusive att förhindra åtkomst till alla platser där förorening har bekräftats, informera lokalbefolkningen om de möjliga riskerna och ta & quotappropriate försiktighetsåtgärder & quot.

Bristen på detaljerad information i Robertson 's brev är inte förvånande. Nato förde en strategi med "mattbombning" av städer och städer i hela Jugoslavien under sin offensiv. Cirka 700 flygplan flög nästan 35 000 utflykter och förstörde stora delar av landets industriella och sociala infrastruktur. Under de senare stadierna av luftkampanjen flyttade Nato till 24-timmars bombningar, riktade mot industrianläggningar, flygplatser, el- och telekommunikationsanläggningar, järnvägar, broar och bränsleförråd, skolor, hälsokliniker, daghem, regeringsbyggnader, kyrkor, museer och kloster.

En omfattande lista över de områden som är inriktade på DU -ammunition skulle förmodligen innebära att en stor del av Serbien och Kosovo är förorenade, samt att det väcker allvarliga farhågor om miljö- och hälsorisker för omgivande länder.

Det är osannolikt att en detaljerad uppdelning kommer att komma. Efter Robertson erkännande sa Francois LeBlevenac, en Natos talesman, att alliansen hade "ingen direkt kontroll" över användningen av DU -ammunition under kriget. Även om Nato hade övergripande kontroll över kampanjen mot Serbien, så hade & quotit ingen jurisdiktion över valet av beväpning som medlemsländerna använder, säger LeBlevenac.

Både USA och Storbritannien var kända för att ha använt DU -ammunition under kriget. Båda har förnekat att vapnen utgjorde någon betydande risk för människors hälsa, men många studier har avslöjat betydande faror. US Army 's Environmental Policy Institute rapporterade 1995: & quot Om DU kommer in i kroppen har det potential att ge betydande medicinska konsekvenser. Riskerna med DU är både kemiska och radiologiska. & Quot

Storbritanniens försvarsdepartementets personal i Kosovo har blivit varnade för att hålla sig borta från alla platser som riktas mot DU -ammunition, såvida de inte bär fullständiga radioaktiva skyddskläder. National Radiological Protection Board rekommenderar brittiska medborgare som besöker eller arbetar i Kosovo för att undvika störande områden som är förorenade med DU. I april förra året lämnade strålningsfysiker vid University of Maryland bevis för det amerikanska energidepartementet och rekommenderade att DU aldrig skulle användas i krigföring på grund av hälsoriskerna.Förra veckan utsåg tyska KFOR-trupper ett område på cirka 5 000 kvadratmeter i Kosovo-Metohija som radioaktivt, vilket ledde försvarsdepartementet att lova att det skulle utföra hälsokontroller av all personal i närheten.

Konsekvenserna av DU -ammunition har tydligast avslöjats i Irak. USA sköt nästan 944 000 omgångar av DU -ammunition i Irak och Kuwait under kriget 1991. Medfödda missbildningar i Irak rapporteras ha ökat till tre gånger sina efterkrigsnivåer och det har skett en dramatisk ökning av cancer och barnleukemi. Förra året varnade den brittiska experimentbiologen Roger Cohill att användningen av DU -vapen mot Jugoslavien sannolikt kommer att resultera i ytterligare 10 000 dödliga cancerfall i regionen.

Liksom i Irak undergräver Natos sanktioner mot Serbien läkaryrket ': s förmåga att upptäcka och behandla sjukdomen. Vid ett offentligt möte som sammankallades i London den 24 mars för att fira första årsdagen av NATO-bombningen, rapporterade Labour MP 's Alice Mahon och Bob Marshall-Andrews om sitt besök i Jugoslavien nyligen som en del av en kampanj för att avskaffa västerländska sanktioner.

De två rapporterade att de hade pratat med flyktingar från Kosovo, Bosnien och Kroatien och träffat patienter på sjukhuset Bazanijska Kosa i Belgrad. Cancerexperter på sjukhuset hade informerat dem om att sanktioner allvarligt undergräver cancerförebyggande och vårdkvalitet. Strålbehandlingsutrustning har ofta inte alla nödvändiga delar och kemoterapidroger är inte tillgängliga. Redan detta har inneburit att antalet tidigt upptäckta cancerfall har sjunkit från 35 procent 1990 till 13 procent. Läkare berättade att Serbien, i jämförelse med övriga Europa, nu ligger längst ner i ligatabellen för femåriga överlevnadsfrekvenser för lung-, bröst-, tjocktarms-, rektum-, prostata-, testikel-, äggstock-, mag- och livmoderhalscancer.


Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1239

Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1239, som antogs den 14 maj 1999, efter att ha erinrat om resolutionerna 1160 (1998), 1199 (1998) och 1203 (1998), uppmanade rådet till tillgång till FN och annan humanitär personal som verkar i Kosovo till andra delar av Förbundsrepubliken Jugoslavien (Serbien och Montenegro). [1]

 • Kina
 • Frankrike
 • Ryssland
 • Storbritannien
 • Förenta staterna
 • Argentina
 • Bahrain
 • Brasilien
 • Kanada
 • Gabon
 • Gambia
 • Malaysia
 • Namibia
 • Nederländerna
 • Slovenien

Säkerhetsrådet erinrade om FN: s stadga, allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, internationella avtal och konventioner om mänskliga rättigheter, konventionerna och protokollet om flyktingars ställning, Genèvekonventionerna från 1949 och andra instrument för internationell humanitär rätt. Det uttryckte oro över den humanitära katastrof som inträffar i och runt Kosovo till följd av den fortsatta krisen. Det fanns också oro för tillströmningen av kosovanska flyktingar till Albanien, Makedonien, Bosnien och Hercegovina och andra länder. I detta avseende noterade det avsikten med generalsekreteraren Kofi Annan att skicka ett uppdrag till Kosovo för att bedöma humanitära behov.

Resolutionen lovordade de insatser som redan gjorts av medlemsstaterna, FN: s högkommissarie för flyktingar (UNHCR) och andra humanitära hjälporganisationer. De uppmanades att ge bistånd till de internt fördrivna personerna i Kosovo, Montenegro och andra delar av Förbundsrepubliken Jugoslavien. Säkerhetsrådet efterlyste tillgång till Förenta nationerna och all humanitär personal som är verksamma i Kosovo och andra delar av Förbundsrepubliken Jugoslavien, vilket bekräftar flyktingars rätt att återvända hem säkert. Den betonade att den humanitära lösningen utan en politisk lösning skulle fortsätta att försämras i enlighet med principer som antogs av G8. [2]

Resolution 1239 antogs med 13 röster för, ingen emot och två nedlagda röster från Kina och Ryssland, som hävdade att Natos bombning av Jugoslavien, utan tillstånd från säkerhetsrådet, hade bidragit till krisen och beklagade att detta inte nämndes i resolutionen. [1]


FN: s huvud röstar djupt raseri

FN: s generalsekreterare, Kofi Annan, sade i går att han var "djupt upprörd" över vad han i ett uttalande beskrev som "en ond och systematisk kampanj för etnisk rensning i flagrant brott mot etablerad humanitär lag".

FN gjorde "allt för att lindra lidandet", sade generalsekreteraren i New York. Annan uppmanade alla Kosovos grannar att hålla sina gränser öppna och vädjade till det internationella samfundet om ekonomiskt, materiellt och logistiskt stöd.

”Återigen får en civil befolkning att betala priset för en olöst politisk tvist. Civilbefolkningen får aldrig utsättas för oklanderliga och avsiktliga attacker, säger Annan.

FN: s flyktingbyrå ​​leder internationella hjälpinsatser för att hantera upp till 150 000 kosovanska flyktingar i Albanien och ett stort antal i Makedonien och Montenegro.

Fokus på humanitära frågor i Annans uttalande bara den andra om Kosovo som han har gjort sedan Natos bombkampanj mot Jugoslavien inleddes för en vecka sedan understryker ett oundvikligt och förnedrande faktum. Medan dess flykting- och livsmedelsbyråer spelar en främsta roll när det gäller att hantera de mänskliga effekterna av Kosovo -tragedin, har FN själv tagits av Nato från politiken för den fortsatta konflikten på Balkan.

När Nato började bomba Serbien den 24 mars utfärdade Annan ett uttalande som erkände att "det kan finnas tillfällen då våldsanvändning kan vara legitim i strävan efter fred". Men hans uttalande innehöll också en indignerad tillrättavisning till Nato -makterna, implicit främst USA, för att kringgå FN.

Annan sade att han många gånger påpekat att FN: s stadga tilldelar FN: s säkerhetsråd huvudansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Detta var uttryckligen erkänt i det nordatlantiska fördraget.

”Rådet bör vara delaktigt i alla beslut att ta kraft”, avslutade Annans uttalande.

Natos uppfattning, som uttryckt i ett tal för säkerhetsrådet av Storbritanniens FN -ambassadör, Sir Jeremy Greenstock, den 24 mars, är att insatsen mot Jugoslavien är motiverad som "en exceptionell åtgärd för att förhindra en överväldigande humanitär katastrof".

Nato -makter nämner Jugoslaviens brott mot FN: s säkerhetsråds resolutioner som en del av deras motivering av sina militära handlingar. Men kritiker hävdar att Nato -makterna under veckorna fram till Nato -bombningen och, ännu mer, under de dagar som följde efter fiendens start, inte gjorde några försök att föra tvisten inför säkerhetsrådet.

Herr Annan "ser ingen öppning" för närvarande för honom att spela en roll i förhandlingen om ett slut på tvisten, sade hans talesman, Fred Eckhart, i New York igår.

Men Annan fortsätter att känna att Nato bör söka säkerhetsrådets godkännande för militära åtgärder. "Det är hans läsning, och de flesta läser, av FN -stadgan," sade Eckhart.

Anledningen till Natos ovilja att göra det var att undvika att ge Ryssland och Kina, de två permanenta medlemmarna i rådet som motsätter sig Natos agerande, alla möjligheter att använda sitt veto och andra influenser för att stanna Natos i själva verket Washingtons hand.

En källa vid det brittiska uppdraget till FN i New York sa att Natos agerande i Kosovo var motiverat av juridiska och humanitära skäl, men tillade att "det finns politiska verkligheter".


NATO -plan träffade den kinesiska ambassaden i Belgrad 2 dör

Natos krigsflygplan slog Belgrad tidigt i dag och slog till den kinesiska ambassaden, satte den i brand och dödade två. Attacken, timmar efter att allierade klusterbomber dödade 15 civila i staden Nis, gjorde jugoslaviska presidenten Slobodan Milosevics regering irriterad när den signalerade en vilja att diskutera en fredsplan för Kosovo -provinsen.

En rapport från en kinesisk korrespondent på platsen sade att multistory ambassaden hade träffats med tre missiler från olika vinklar, en som störtade ner från femte våningen i ambassaden till första våningen. En annan missil träffade byggnadens sida på fjärde våningen.

New China News Agency sa att två personer dödades, inklusive en av nyhetstjänstens korrespondenter, och sa att mer än 20 personer skadades. Två personer saknades.

När brandbilar samlade sig i den rökande byggnaden såg vittnen förbluffade anställda springa in på gatan och en medvetslös person tas bort på en bår. Två gapande hål var synliga i ambassadbyggnaden och en 6 fot djup krater blåste ut i ett hörn.

Bombningen var en del av det tyngsta NATO -angreppet på den jugoslaviska huvudstaden på fyra nätter. Ljus släcktes över staden med 2 miljoner människor strax efter 21.00. Fredag, tydligen efter att Nato saboterade ett kraftverk för andra gången i veckan.

Efter beskedet om bombattentatet skyndade USA, Brittiska, Franska och Ryska ambassadörer till att svara på Kinas arga uppmaning till en nödsession i säkerhetsrådet, som möttes under dagens tidiga timmar.

Attacken kan äventyra jakten på fred i Jugoslavien. Kina, en stark motståndare till NATO: s bombkampanj sedan den började den 24 mars, är en permanent medlem i säkerhetsrådet. Dess stöd är nödvändigt om USA, Ryssland och andra medlemmar i gruppen med åtta industriländer ska få FN: s godkännande för en plan som de utarbetade på torsdagen för att avsluta konflikten i Jugoslavien.

I Peking toppade bombningen den nationella tidningen med middagstid, med ett uttalande som läste upp den kinesiska regeringens "yttersta förargelse" över "den barbariska gärningen". Peking kallade det "ett brutalt brott mot Kinas suveränitet" som stred mot internationell konvention och lag. Uttalandet fördömer starkt Natos agerande och säger att Peking "förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder."

Kinas ambassad ligger i Nya Belgrad nära ateljéer för den regeringsberättigade BK Television, ett mer uppenbart Nato-mål, som också skadades i attacken och slog ut luften.

Nato -tjänstemän sa idag att deras stridsplan inte riktade sig mot den kinesiska ambassaden. Men de erkände en bombattack mot dagsljus på Nis, där explosioner slog igenom en fullsatt utomhusmarknad och ett sjukhuskomplex.

Invånarna i Nis sa att bomber sprängde över huvudet och sprider mängder av "bombletter" i ölstorlek som flöt till jorden på små vita fallskärmar och exploderade vid påkörning, sprutade eld och dödliga metallfragment i hem, marknader utomhus, kaféer, bilar och två sjukhusbyggnader. Mer än 30 personer skadades allvarligt, säger läkare.

FN: s generalsekreterare Kofi Annan var "chockad och bedrövad" av bombningarna i Belgrad och Nis, sade en talesman och efterlyste "en brådskande politisk lösning" i Kosovo.

Nato kräver politisk autonomi och säkerhet för den etniska albanska majoriteten i Kosovo, en provins i Jugoslaviens dominerande republik, Serbien. Jugoslaviska styrkor har drivit hundratusentals albaner från sina hem före och sedan bombningen började.

På fredagen sa Jugoslaviens statsägda nyhetsbyrå Tanjug att Milosevic skulle överväga-och så småningom kan acceptera-den plan som Ryssland och västmakter i princip skisserat. Planen kräver en internationell fredsbevarande styrka i Kosovo och tillbakadragande av åtminstone några jugoslaviska trupper.

Men Tanjug upprepade regeringens insisterande på att Nato först skulle stoppa bombningen, och regeringens retorik blev arg efter bombningarna i Belgrad och Nis.

"Är det möjligt att något sådant här gjordes bara en dag efter att vi kommit närmare ett fredsavtal?" frågade Serbiens vice premiärminister Milovan Bojic, som stod framför det skadade sjukhuset i Nis.

Den jugoslaviska utrikesministern Zivadin Jovanovic kallade ambassadens bombning ”otroligt”.

"Nu skulle jag vilja se hur Nato kommer att motivera detta", säger Goran Matic, en regeringsminister utan portfölj. "Det är dags att avsluta denna galenskap. Alla måste sitta och prata. ”

I andra utvecklingar fredag:

* Clinton -administrationen sa att dess ryska chefsstrateg, vice utrikesminister Strobe Talbott, skulle besöka Moskva nästa vecka för att försöka hamra ut detaljerna i torsdagens initiativ. Tjänstemän sa att Ryssland och väst är fortfarande långt ifrån varandra, trots dramatiska framsteg som gjorts under samtalen i Bonn.

* FN: s Annan utsåg Sveriges tidigare premiärminister, Carl Bildt, till en av två särskilda sändebud för att hjälpa honom att leta efter en politisk lösning på krisen, sade diplomater. Den andra sändebuden är Eduard Kukan, Slovakiens utrikesminister.

* FN: s högkommissarie för flyktingar varnade för att det var slut på pengar för att hantera utflykten av etniska albaner från Kosovo. Uppskattningsvis 12 miljoner dollar som fanns tillgängliga tidigare i veckan användes för att betala av räkningar. Byrån uppskattar att den behöver 40 miljoner dollar mer bara för maj.

* FN: s säkerhetsråd avbröt en omröstning om en resolution som fördömer Kosovo -flyktingars situation på grund av oenighet bland permanenta medlemmar, inklusive USA och Ryssland.

* I Kukes, Albanien, sammanträdde tusentals flyktingar på torget på fredagskvällen för en spännande fredskonsert som syftade till att höja andan hos de fördrivna från Kosovo.

* Enligt en överenskommelse från 1994 om europeiska förtroende- och säkerhetsbyggande åtgärder bad Ryssland att inspektera det 16 000 truppkontingenter som Nato masserar i Makedonien, strax söder om Kosovo.

Amerikanska tjänstemän varnade för att gruppen av åtta: s skiss över en fredsplan bara var början på ett förslag som skulle gå till Milosevic.

UD: s talesman James P. Rubin sa att Nato och Ryssland fortfarande är oense om sammansättningen av en internationell fredsbevarande styrka, liksom om andra viktiga detaljer. Att lösa dessa tvister, sade Rubin, "kommer att bli en svår process."

Ändå sa han att USA och dess allierade "nu arbetar på två spår"-diplomatiska såväl som militära-för att leta efter en gemensam strategi för att avsluta konflikten.

President Clinton sa till reportrar att han föreställer sig en NATO-ledd styrka som den som har hållit fred i Bosnien-Hercegovina sedan ett 3 1/2-årigt krig slutade i den nationen 1995.

”Jag tror att det kommer att fungera bäst om vi har ett system som vi hade i Bosnien, där det fanns FN -godkännande, Nato var kärnan i styrkan, men det fanns ryskt deltagande, det fanns ukrainsk deltagande, det var deltagande från mycket andra länder, säger Clinton.

Anmärkningen föranledde en spekulation av att Clinton förespråkade en etnisk uppdelning av Kosovo, som liknar uppdelningen av Bosnien. Men förvaltningstjänstemän insisterade på att Nato inte förutser någon slags uppdelning i Kosovo.

Amerikanska tjänstemän sa att Nato, precis som Ryssland, vill att Milosevic ska godkänna varje utplacering av fredsbevarande trupper. De sa att bombningen kommer att fortsätta i ett försök att tvinga fram det godkännandet.

Milosevic "har bara två val-antingen att vända kursen eller att möta en intensifierande, straffande militärkampanj", sa Rubin.

Nato -tjänstemän säger att bombattentatet kommer att intensifieras, med ytterligare 176 flygplan, inklusive strejkplan och tankfartyg, som snart kommer att ansluta sig till operationerna.

"Vi kommer att ha en ännu bättre position med dessa extra tillgångar att arbeta sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet", säger alliansens talesperson Jamie Shea. ”Det har aldrig varit så sant att Nato aldrig sover.

Redan antalet dagsljusattacker ökar-som den en fredag ​​på Nis, en stad med 250 000 invånare-men det är också antalet egensinniga bomber.

Flygplan vrålade över staden, 140 miles söder om Belgrad, cirka klockan 11:50, 10 minuter efter att jublande sirener lät en varning om luftangrepp, sa invånarna.

Journalister som eskorterades till staden hittade mänskligt blodbad upp och ner i kvarteret Aneta Andrejevic Street som gränsar till stadens centrala marknad.

”Det vore bättre om jag hade dött än att se allt detta”, sa Smilja Djuric, 73, när hon kom ut ur källaren bedövad och dirrande för att hitta tre kroppar nära hennes tröskel bland utbrända bilar, nedfallna trädgrenar och krossat glas.

Ett lik var av en äldre man som verkade ha sålt äggkartonger i kartong som förvarades platt i en låda vid hans fötter. Han låg lika stel som en skyltdocka på ryggen, med munnen öppen i ett döende flämtande. Blod tappades mellan hans ögon.

Nio döda hittades nära marknaden och tre andra på en bostadsgata bakom sjukhuset, cirka två mil bort, sa läkare. Tre andra dog efter att ha förts till sjukhusets akutmottagning.

NATO erkände att man siktade klusterbomber, som används för att genomborra stridsvagnar och flygplan, på Nis militära flygplats. Nato sa att det var "mycket troligt" att en klusterbomb träffade ett bostadsområde. Flygplatsen ligger mer än en halv mil från marknaden eller sjukhuset, men sjukhuset ligger några hundra meter från en armébarack.

"Det var en stor explosion och efter det en massa mindre explosioner som lät som maskingeväreld", säger Cedo Kutlesic, chef för sjukhuset, den största i södra Serbien. En anställd där berättade att han hörde cirka 50 små explosioner.

"De som flyger med dessa flygplan, jag är inte säker på att de är mänskliga kanske de är någon form av utomjordingar", sa den serbiska hälsoministern Lebosava Milicevic till journalister på sjukhuset. ”För att flyga ett flygplan i mitt land behöver du ett läkarintyg som säger att du är normal. Jag kan inte tro att dessa piloter har ett sådant dokument. ”

Lukten av krut hängde i luften runt sjukhuset och den centrala marknaden. Polisen varnade invånarna att akta sig för ett 50-tal oexploderade "bombletter" som fanns kvar på gatorna, och journalister räknade ett halvt dussin av de gula kapslarna-tydligt markerade BLU-97, vilket indikerar att de ingår i CBU-87-klusterbomber.

Två tyngre bomber föll på en byliknande förort till Medosevac, cirka 500 meter från Nis militära flygplats, klockan 02.50 och 04.15 och lämnade en 8 fot djup krater i en grusväg och förstörde cirka 15 hus . Fyra personer skadades.

"Det här är inte krig, det är ett brott", säger Zoran Avramovic, 56, som överlevde bombningen i källaren och sedan grävde ut sig själv, sin fru och 77-åriga mamma från ruinerna av hans platta hus med en spade. ”Krig kämpar ansikte mot ansikte. Låt Nato komma hit och ta oss vidare. ”

Pentagen av nyheter om de civila dödsofferna i Nis erbjöd Pentagon en ny katalog över jugoslaviska arméns grymheter.

"Vår policy är att undvika civila offer", sade Pentagons talesman Kenneth H. Bacon. ”Vi vet att vi gör misstag då och då.Men Milosevics politik är att [åsamka] civila offer. ”

Bacon sa att 100 000 albanska män i militäråldern "saknas". Siffran erhölls genom att uppskatta antalet män som skulle ha förväntats finnas bland flyktingarna i grannländerna om flyktingbefolkningen hade samma demografiska profil som befolkningen före kriget.

Boudreaux rapporterade från Belgrad och Dahlburg från Bryssel. Times personalförfattare Norman Kempster i Washington Janet Wilson vid FN: s Alissa Rubin i Bryssel Richard C. Paddock i Moskva Marc Lacey i Kukes David Holley i Podgorica, Montenegro och Henry Chu i Peking bidrog till denna rapport.


Kofi Annan om NATO -bombningen av Jugoslavien - HISTORIA

Natobomber träffade sjukhuset

Klyngbomber träffade ett bostadsområde i Nis

Nato har bekräftat att en av dess klusterbomber riktade mot ett flygfältmål i den jugoslaviska staden Nis av misstag kan ha träffat ett civilt område.

Femton personer dog efter Nato -strejken i dagsljus, som drabbade ett sjukhus och en marknadsplats.

"I morse [fredag] utförde Nato -flygplan en attack mot flygfältet Nis med hjälp av kombinationseffekter [klusterbomber]. Tyvärr är det mycket troligt att ett vapen gick vilse och träffade civila byggnader", står det i ett militärt uttalande från Nato.

Serbiska medier och vittnen beskrev attackerna mot Nis - Jugoslaviens tredje stad - som den tyngsta av kampanjen.

På fredagskvällen ljöd luftattackensirener igen i Belgrad, och en BBC -korrespondent i staden bekräftade att en attack inträffade - den första på huvudstaden i flera dagar.

Den västerländska alliansen har gått framåt med sin bombningskampanj, medan förhandlingarna med Ryssland om en bosättning i Kosovo fortsätter.

John Simpson: "Gatorna var fulla av shoppare när en bomb träffade marknaden"
BBC -korrespondent Mike Williams, som besökte Nis, säger att 15 personer dödades efter att bomber träffade två områden i staden vid 11 -tiden. på fredag.

Lokala tjänstemän säger att 60 har skadats.

Vår korrespondent säger att han såg kroppar ligga på marknadsplatsen och på en bostadsgata nära ett sjukhus, med oexploderade klusterbomber som låg i trädgårdarna i människors hem.

Dagsljusattacken träffade trånga gator, eftersom människor inte längre befann sig i bombskydden där de hade övernattat.

John Simpson: "Gatorna var fulla av shoppare när en bomb träffade marknaden"
Nato säger att det inte hade riktat sig till ett civilt sjukhus, men undersöker händelsen.

Flygplatsen utanför Nis träffades under bombningen på torsdagskvällen.

Andra mål på den 44: e natten av Natos luftoffensiv inkluderade en bro på huvudbanan från Belgrad till Bukarest och mål i den andra staden, Novi Sad.

(Klicka här för att se en karta över gårdagens Nato -strejker)

Strejkerna kom när USA meddelade att de skickade en ny våg av flygplan för att gå med i kampanjen mot Jugoslavien.

Försvarssekreterare William Cohen beordrade utplacering av ytterligare 176 flygplan till Europa, vilket ger fler än 800 antalet amerikanska flygplan tillgängliga för Nato.

USA: s representanthus godkände mer än 13 miljarder dollar i extra medel för den jugoslaviska kampanjen, dubbelt så mycket som president Clinton begärde förra månaden. Senaten har ännu inte röstat om utgiftsengagemanget.

I utkastet till fredsplan kommer Kosovo -flyktingar att återvända hem
Kosovos befrielsearmé har under torsdagen avvisat utkastet till fredsplan som Ryssland och världens ledande industriländer enades om.

En talesman för den Kosovo albanska gerillastyrkan sa att flera punkter i avtalet var "helt oacceptabla".

Han varnade för att det var ofattbart att KLA skulle gå med på att avväpna efter händelserna under de senaste månaderna.

Talsmannen sa att Balkan skulle hotas så länge Jugoslaviens president Slobodan Milosevic förblev vid makten.

Han sa också att den moderata ledaren Ibrahim Rugova inte hade något mandat att förhandla för Kosovo -albanernas räkning.

Jugoslavien har ännu inte formellt svarat på fredsplanen.

Belgrads ambassadör i FN, Vladislav Jovanovic, sa att hans land fortfarande var emot en utländsk militär närvaro.

Den officiella jugoslaviska nyhetsbyrån, Tanjug, sa att det var viktigt att FN: s säkerhetsråd snart antar en resolution om en fredlig lösning, men upprepade att ett viktigt villkor var ett slut på Natos bombardemang.

I en annan utveckling har Jugoslavien gått med på att tillåta ett team av FN: s humanitära tjänstemän att besöka Kosovo, efter en begäran från FN: s generalsekreterare, Kofi Annan.

FN sa att ett förhandsteam av tjänstemän skulle åka till Belgrad under de närmaste dagarna.


Ytterligare steg mot fred hölls när två delegater inte deltog i ett möte i Bonn som hade avsett att lösa detaljerna i ett utkast till fredsplan.

Nato och Ryssland kom överens om planen på torsdagen, men korrespondenter säger att det fortfarande finns stora skillnader i villkoren för förlikningen.

Den ryska utrikesministern Igor Ivanov sa att han var besviken över att Nato inte hade gått med på att stoppa bombningen av Jugoslavien.


Ryssland flyter upp flagranta falskheter på årsdagen av Natos Kosovo -flygkampanj

”#OTD 1999 #NATO startade sin militära aggression mot #Jugoslavien. Under de barbariska bombningarna dödade över 2000 fredliga civila, inklusive barn, sina liv. Att @NATO -aggressionen blev det första väpnade brottet mot en suverän stat i Europa sedan slutet av #WWII. ”

Den 24 mars 1999 inledde Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) Operation Allied Force mot Förbundsrepubliken Jugoslavien (FRJ) under Kosovo -kriget.

Nato sa att den stora luftfartskampanjen var avsedd att stoppa de serbiska styrkornas etniska rensning mot etniska albanska muslimer i Kosovo. Bombningen upphörde den 10 juni 1999 efter att FRJ: s president Slobodan Milosevic gick med på att dra tillbaka trupper från Kosovo och släppa in fredsbevarare.

Kosovo albanska flyktingar fick återvända hem, och Kosovo fick självstyre och banade vägen för fullt självständighet. Milosevic dog 2006 medan han stod inför rättegång för krigsbrott i Haag.

Den här veckan utfärdade Ryssland, som alltid har fördömt Natos luftangrepp i FRJ som olagliga, ett uttalande via sin brittiska ambassad vid 22 -årsdagen av Nato -kampanjen.

”#OTD 1999 #NATO startade sin militära aggression mot #Jugoslavien. Under de barbariska bombningarna dödade över 2000 fredliga civila, inklusive barn, sina liv. Att @NATO -aggressionen blev det första väpnade brottet mot en suverän stat i Europa sedan slutet av #WWII, ”twittrade ambassaden.

Många aspekter av detta uttalande är falska eller saknar sammanhang.

Även om det kan bli en viss debatt om vad som utgör en "suverän & quot -stat, inledde Sovjetunionen flera militära offensiven i Europa, utanför Sovjetunionens gränser, före Operation Allied Force.

Målländerna var medlemmar i Warszawapakten, ett kollektivt försvarsfördrag som Sovjetunionen upprättade 1955.

Till exempel, i juni 1953, utplacerade Sovjetunionen en hel pansardivision, som inkluderar stridsvagnar, för att krossa ett arbetaruppror i Östtyskland. Tre år senare, den 4 november 1956, startade Sovjet & quotOperation Whirlwind "för att stoppa en revolution i Ungern.

Uppskattningsvis 2 500 ungrare dog och 200 000 fler blev flyktingar i detta angrepp med kraftiga luftangrepp, artillerield och tankinfanteriattacker. Ungerns premiärminister Imre Nagy greps, prövades i hemlighet och avrättades.

Den 20 augusti 1968 invaderade sovjetiska militärstyrkor, tillsammans med Warszawapaktens medlemmar, Polen, Bulgarien, Östtyskland och Ungern, Tjeckoslovakien för att krossa försök till liberalisering som kallas Pragvåren.

Uppskattningsvis 200 000 Warszawapaktstrupper och 5 000 stridsvagnar skickades i det som kallades ”den största utplaceringen av militär styrka i Europa sedan slutet av andra världskriget”.

1974 invaderade turkiska styrkor Cypern, som hade fått sitt oberoende från Storbritannien 1960 och senare blev den 99: e medlemmen i FN.

Rysslands beskrivning av bombkampanjen 1999 som "militär aggression" har verkligen vikt. Nato hade inte United National Security Council som stöd för att starta kampanjen. Jugoslavien hade inte heller attackerat en Nato-medlem, vilket möjliggjorde kollektivt självförsvar enligt artikel 51 i FN: s stadga.

Upprepade försök att tvinga Milosevic att avsluta attacker mot kosovoalbaner genom diplomati och riktade sanktioner hade dock ingen effekt.

Uppskattningsvis 250 000 kosovoalbaner drevs bort från sina hem hösten 1998, och med en humanitär katastrof på väg bidrog händelser som Racak -massakern i januari 1999 till beslutet att använda militärt våld.

Vissa analytiker hävdar att Natos agerande i Kosovo bör ses i samband med "den största massmordshandlingen i Europa" - det bosniska folkmordet som Serbien och etniska bosniska serber hade genomfört några år tidigare.

Milosevic anklagades för att direkt stödja serbiska paramilitärer och leda serbiska styrkor under dessa etniska rensningskampanjer i Bosnien.

Dagen då NATO: s bombkampanj i Kosovo-kriget startade, då FN. Generalsekreterare Kofi Annan karakteriserade militära insatser som en beklaglig men nödvändig sista utväg:

”Under förra året har jag vid många tillfällen vädjat till de jugoslaviska myndigheterna och till Kosovo -albanerna om att söka fred om krig, kompromisser om konflikter. Jag beklagar djupt att trots alla ansträngningar som gjorts av det internationella samfundet har de jugoslaviska myndigheterna fortsatt att avvisa en politisk uppgörelse som skulle ha stoppat blodsutgjutelsen i Kosovo och säkerställt en rättvis fred för befolkningen.

"Det är verkligen tragiskt att diplomati har misslyckats, men det finns tillfällen då våldsanvändning kan vara legitim i strävan efter fred."

Lagligheten av NATO: s bombkampanj i Kosovo är fortfarande grumlig.

I december 2014 avfärdade Internationella domstolen av jurisdiktionsskäl klagomål från Serbien och Montenegro, som utgjorde FRJ, mot tio Nato -medlemmar för bombningen av Kosovo. FRJ, som inrättades i april 1992, erkändes inte som den officiella efterträdaren till Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien. När FRY begärde att ansöka om FN -medlemskap vägrade FRJ. Följaktligen var FRJ inte medlem i FN och hade ingen ställning inför FN: s högsta domstol.

Ändå kritiserades Nato för flera av deras bombmål. Amnesty International kallade NATO -bombningen av Radio Television i Serbiens högkvarter, som dödade 16 civila, ett krigsbrott.

Nato avvisade den anklagelsen. En rapport från FN: s internationella kriminella tribunal för fd Jugoslavien (ICTY) sa att ”attacken tycks ha varit motiverad av Nato som en del av en mer allmän attack som syftar till att störa FRY: s kommando-, kontroll- och kommunikationsnätverk, nervcentret och en apparat som håller Milosevic vid makten. ”

ICTY uttalade vidare att "de civila skadorna tyvärr var höga men verkar inte vara uppenbart oproportionerliga."

Mer allmänt, en NATO -rapport som utfärdades ett år efter att kampanjen fört upp sina mål och utmaningar:

”Huvuddelen av Natos insatser mot taktiska mål var riktade mot militära anläggningar, fältstyrkor, tunga vapen och militära fordon och formationer i Kosovo och södra Serbien. Många av dessa mål var mycket rörliga och svåra att hitta, särskilt under det dåliga vädret under kampanjens tidiga fas. Strejker komplicerades också av den cyniska serbernas användning av civila hem och byggnader för att dölja vapen och fordon, blandning av militära fordon med civila konvojer och ibland användningen av mänskliga sköldar. ”

Tillgängliga uppgifter verkar bekräfta att Nato främst riktade sig till FRJ -militärer, inte civila.

Under den 78 dagar långa flygkampanjen flög NATO-flygplan 38 400 sortier, inklusive 10 484 strejksorter, där 23 614 luftmunition släpptes. Ett omfattande undersökningsuppdrag från Human Rights Watch (HRW) drog slutsatsen "att så få som 489 och så många som 528 jugoslaviska civila dödades." HRW noterade att 62% till 66% av de totala civila dödsfallen inträffade vid tolv incidenter.

Baserat på det förhållandet mellan bombning och civil olycka, fastställde ICTY: ”Dessa siffror tyder inte på att Nato kan ha genomfört en kampanj som syftar till att orsaka stora civila dödsfall varken direkt eller tillfälligt.”

FN -domstolen noterade också en publikation från UD: s utrikesministerium, "NATO -brott i Jugoslavien", som innehöll en uppskattning av "495 civila dödade och 820 civila skadade i specifika dokumenterade fall."

Rysslands brittiska ambassad förklarade inte hur det kom fram till 2 000 dödsfall orsakade av NATO: s bombkampanj.

Däremot sätter Kosovo Memory Book -databas, som dokumenterar dödsfall från 1998–2000, det totala antalet krigsoffer till 13 535. Den sade att ”10 317 civila tappade livet eller försvann i samband med kriget, varav 8 676 albaner.”

När det gäller civila dödsfall förlorade ytterligare 1 196 serber och 445 romer och andra civila livet.

Enligt Human Rights Data Analysis Group, en NGO, "Kosovo Memory Book -databasen" dokumenterar alla eller nästan alla mänskliga förluster "under konflikten.

Nato kritiserades också för sin användning av klasskombinationer och utarmade uranprojektiler under Kosovo -kriget. Men i båda fallen drog FN: s ICTY slutsatsen att, på grundval av de tillgängliga bevisen, skulle tribunalens åklagarmyndighet "inte inleda en undersökning av deras användning."

ICTY tog inte upp lagligheten av Natos beslut att använda våld i Kosovo.


Innehåll

Kofi Annan föddes i Kumasi på Guldkusten (nu Ghana) den 8 april 1938. Hans tvillingsyster Efua Atta, som dog 1991, delade mellannamnet Atta, som på Akan -språket betyder 'tvilling'. [11] Annan och hans syster föddes i en av landets Fante -aristokratiska familjer, både deras farfar och deras farbror var Fante överordnade chefer. [12]

I Akan -namntraditionen namnges vissa barn enligt den dag i veckan som de föddes, ibland i förhållande till hur många barn som föregick dem. Kofi i Akan är namnet som motsvarar fredagen, dagen då Annan föddes. [13] Annan sa att hans efternamn rimmar med "kanon" på engelska. [14] efternamnet Annan i Fante betyder fjärde födda barn.

Från 1954 till 1957 gick Annan på eliten Mfantsipim, en all-boys metodist internat i Cape Coast grundad på 1870-talet. Annan sa att skolan lärde honom att "lidande var som helst, berör människor överallt". [15] År 1957, året då Annan tog examen från Mfantsipim, fick Guldkusten självständighet från Storbritannien och började använda namnet "Ghana".

År 1958 började Annan studera ekonomi vid Kumasi College of Science and Technology, nu Kwame Nkrumah University of Science and Technology i Ghana. Han fick ett Ford Foundation -bidrag, vilket gjorde det möjligt för honom att slutföra sina grundutbildningar i ekonomi vid Macalester College i St. Paul, Minnesota, USA, 1961. Annan slutförde sedan en diplôme d'études godkännanden DEA -examen i internationella relationer vid The Graduate Institute of International and Development Studies i Genève, Schweiz, från 1961 till 1962. Efter några års arbetslivserfarenhet studerade han vid MIT Sloan School of Management [16] (1971–72) i Sloan Fellows -programmet och tog en magisterexamen i management.

Annan talade flytande engelska, franska, Akan och några Kru -språk samt andra afrikanska språk. [17]

1962 började Kofi Annan arbeta som budgetansvarig för Världshälsoorganisationen, en byrå för FN (FN). [18] Från 1974 till 1976 arbetade han som chef för det statliga Ghana Tourist Development Company i Accra. [19] 1980 blev han personalchef för kontoret för FN: s flyktingkommission (UNHCR) i Genève. Mellan 1981 och 1983 var han ledamot av styrelsen för International School of Geneva. [20] 1983 blev han chef för administrativa ledningstjänster vid FN: s sekretariat i New York. År 1987 utsågs Annan till biträdande generalsekreterare för personalhantering och säkerhetskoordinator för FN-systemet. 1990 blev han biträdande generalsekreterare för programplanering, budget och finans och kontroll. [19]

När generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali inrättade avdelningen för fredsbevarande operationer (DPKO) 1992 utsågs Annan till den nya avdelningen som ställföreträdare för dåvarande generalsekreteraren Marrack Goulding. [21] Annan utsågs därefter i mars 1993 till under-generalsekreterare för den avdelningen. [22] Den 29 augusti 1995, medan Boutros-Ghali inte var tillgänglig på ett flygplan, instruerade Annan FN: s tjänstemän att "under en begränsad tid avstå från sin behörighet att lägga ned veto mot flygattacker i Bosnien". Detta drag gjorde att Natos styrkor kunde utföra Operation Deliberate Force och gjorde honom till en favorit i USA. Enligt Richard Holbrooke övertygade Annans "gutsy performance" USA om att han skulle vara en bra ersättare för Boutros-Ghali. [23]

Han utsågs till en särskild representant för generalsekreteraren i fd Jugoslavien, tjänstgörande från november 1995 till mars 1996. [24] [25]

Kritik Redigera

År 2003 hävdade den pensionerade kanadensiska generalen Roméo Dallaire, som var befälhavare för FN: s biståndsmission för Rwanda, att Annan var alltför passiv i sitt svar på det överhängande folkmordet. I hans bok Skaka hand med djävulen: Mänsklighetens misslyckande i Rwanda (2003), hävdade Dallaire att Annan hindrade FN -trupper från att ingripa för att lösa konflikten och från att ge mer logistiskt och materiellt stöd. Dallaire hävdade att Annan misslyckades med att svara på sina upprepade fax som bad om tillgång till en vapenförvaring, sådana vapen kunde ha hjälpt Dallaire att försvara de hotade tutsierna. År 2004, tio år efter folkmordet där uppskattningsvis 800 000 människor dödades, sa Annan: "Jag kunde och borde ha gjort mer för att slå larm och samla stöd." [26]

I hans bok Interventioner: Ett liv i krig och fred, Annan hävdade återigen att FN: s avdelning för fredsbevarande operationer kunde ha utnyttjat medierna bättre för att öka medvetenheten om våldet i Rwanda och sätta press på regeringarna att tillhandahålla de trupper som behövs för ett ingripande.Annan förklarade att händelserna i Somalia och kollapsen av UNOSOM II -uppdraget väckte en tvekan bland FN: s medlemsstater att godkänna robusta fredsbevarande operationer. Som ett resultat, när UNAMIR -uppdraget godkändes bara några dagar efter slaget, saknade den resulterande styrkan truppnivåer, resurser och mandat för att fungera effektivt. [27]

Tidsredigering

1996 sprang generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali utan motstånd för en andra mandatperiod. Även om han vann 14 av de 15 rösterna i säkerhetsrådet, blev han nedlagt veto av USA. [28] Efter fyra fastlåsta möten i säkerhetsrådet avbröt Boutros-Ghali sin kandidatur och blev den enda generalsekreteraren som någonsin nekats en andra mandatperiod. Annan var den ledande kandidaten för att ersätta honom och slog Amara Essy med en röst i första omgången. Frankrike lade dock ned veto mot Annan fyra gånger innan han slutligen avstod. FN: s säkerhetsråd rekommenderade Annan den 13 december 1996. [29] [30] Bekräftade fyra dagar senare genom omröstning i generalförsamlingen [31] började han sin första mandatperiod som generalsekreterare den 1 januari 1997.

På grund av att Boutros-Ghali störtades skulle en andra mandatperiod i Annan ge Afrika generalsekreterare i tre perioder i rad. År 2001 gick Asia-Pacific Group överens om att stödja Annan för en andra mandatperiod i utbyte mot den afrikanska gruppens stöd för en asiatisk generalsekreterare vid urvalet 2006. [32] Säkerhetsrådet rekommenderade Annan för en andra mandatperiod den 27 juni 2001, och generalförsamlingen godkände att han utnämndes igen den 29 juni 2001. [33]

Aktiviteter Redigera

Rekommendationer för FN -reform Redigera

Strax efter att han tillträdde 1997 gav Annan ut två rapporter om ledningsreform. Den 17 mars 1997, rapporten Ledning och organisatoriska åtgärder (A/51/829) införde nya ledningsmekanismer genom inrättandet av ett skåp-liknande organ för att hjälpa honom och gruppera FN: s verksamhet i enlighet med fyra kärnuppdrag. En omfattande reformagenda utfärdades den 14 juli 1997 med titeln Förnyelse av FN: Ett program för reformer (A/51/950). Viktiga förslag omfattade införandet av strategisk ledning för att stärka enhetens syfte, inrättandet av ställningen som vice generalsekreterare, en minskning av tjänsterna med 10 procent, en minskning av de administrativa kostnaderna, en konsolidering av FN på landsnivå och nå ut till det civila samhället och den privata sektorn som partner. Annan föreslog också att hålla ett tusenårstoppmöte 2000. [34] Efter år av forskning presenterade Annan en lägesrapport, I större frihet, till FN: s generalförsamling den 21 mars 2005. Annan rekommenderade säkerhetsrådets expansion och en rad andra FN -reformer. [35]

Den 31 januari 2006 redogjorde Annan för sin vision för en omfattande och omfattande reform av FN i ett politiskt tal till FN: s förening Storbritannien. Talet, som hölls i Central Hall, Westminster, markerade också 60 -årsjubileet för de första mötena i generalförsamlingen och säkerhetsrådet. [36]

Den 7 mars 2006 presenterade han för generalförsamlingen sina förslag om en grundläggande översyn av FN: s sekretariat. Reformrapporten har rätt Investera i FN, för en starkare organisation i hela världen. [37]

Den 30 mars 2006 presenterade han för generalförsamlingen sina analyser och rekommendationer för att uppdatera hela arbetsprogrammet för FN: s sekretariat. Reformrapporten har rubriken: Mandat och leverans: analys och rekommendationer för att underlätta granskning av mandat. [38]

Angående FN: s råd för mänskliga rättigheter sa Annan att "fallande trovärdighet" hade "kastat en skugga på FN: s systems rykte. Om vi ​​inte gör om våra mänskliga rättigheter kan vi kanske inte förnya allmänhetens förtroende för själva FN. . " Men han trodde att rådet trots sina brister kunde göra gott. [39] [40]

I mars 2000 tillsatte Annan panelen för FN: s fredsoperationer [41] för att bedöma bristerna i det då existerande systemet och för att ge specifika och realistiska rekommendationer för förändring. [42] Panelen bestod av individer med erfarenhet av konfliktförebyggande, fredsbevarande och fredsbyggande. Rapporten den producerade, som blev känd som Brahimi -rapport, efter att panelens ordförande Lakhdar Brahimi efterlyste: [43]

 1. förnyat politiskt engagemang från medlemsstaternas sida
 2. betydande institutionella förändringar
 3. ökat ekonomiskt stöd.

Panelen noterade vidare att FN: s fredsbevarande insatser måste ha tillräckliga resurser och utrustning för att vara effektiva och fungera under tydliga, trovärdiga och uppnåbara mandat. [43] I ett brev som överförde rapporten till generalförsamlingen och säkerhetsrådet uttalade Annan att panelens rekommendationer var avgörande för att göra FN verkligen trovärdig som en kraft för fred. [44] Senare samma år antog säkerhetsrådet flera bestämmelser om fredsbevarande efter rapporten i resolution 1327. [45]

Tusenåriga utvecklingsmål Redigera

År 2000 gav Annan ut en rapport med titeln: "Vi folken: FN: s roll under 2000 -talet". [46] Rapporten uppmanade medlemsstaterna att "sätta människor i centrum för allt vi gör. [47] Ingen kallelse är ädlare och inget ansvar större än att möjliggöra män, kvinnor och barn i städer och byar runt världen, för att göra deras liv bättre ". [48]: 7

I det sista kapitlet i rapporten uppmanade Annan att "befria våra medmän och kvinnor från den fruktansvärda och avhumaniserande fattigdom där mer än 1 miljard av dem för närvarande är begränsade". [48]: 77

Vid millennietoppmötet i september 2000 antog nationella ledare millenniedeklarationen, som sedan genomfördes av FN: s sekretariat som millennieutvecklingsmålen 2001. [49]

United Nations Information Technology Service (UNITeS) Redigera

Inom dokumentet "We the Peoples" föreslog Annan inrättandet av en FN: s informationsteknologitjänst (UNITeS), ett konsortium av högteknologiska volontärkårer, inklusive NetCorps Canada och Net Corps America, som FN: s volontärer skulle samordna. I rapporten från expertpanelen på hög nivå om informations- och kommunikationsteknik (22 maj 2000) som föreslog en FN: s IKT-arbetsgrupp, välkomnade panelen inrättandet av UNITeS och kom med förslag på dess konfigurations- och genomförandestrategi, inklusive att volontärarbete vid IKT4D möjligheter gör mobilisering av "nationella mänskliga resurser" (lokala IKT -experter) inom utvecklingsländer en prioritet för både män och kvinnor. Initiativet lanserades vid FN: s volontärer och var aktivt från februari 2001 till februari 2005. Initiativpersonal och volontärer deltog i världstoppmötet om informationssamhället (WSIS) i Genève i december 2003. [50]

FN: s Global Compact Edit

I en tal till World Economic Forum den 31 januari 1999 hävdade generalsekreterare Annan att "Förenta nationernas och näringslivets mål verkligen kan stödja varandra" och föreslog att den privata sektorn och FN initierar " en global kompakt av gemensamma värderingar och principer, som kommer att ge ett mänskligt ansikte åt den globala marknaden ". [51]

Den 26 juli 2000 lanserades FN: s Global Compact officiellt vid FN: s högkvarter i New York. Det är en principbaserad ram för företag som syftar till att "katalysera åtgärder till stöd för bredare FN-mål, till exempel millennieutvecklingsmålen". [52] Avtalet fastställde tio grundprinciper inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption, och enligt avtalet förbinder sig företagen till de tio principerna och förenas med FN-organ, arbetsgrupper och civilsamhälle till effektivt genomföra dem.

Etablering av Global Fund Edit

Mot slutet av 1990 -talet drev ökad medvetenhet om den destruktiva potentialen hos epidemier som hiv/aids folkhälsoproblem högst upp på den globala utvecklingsagendan. I april 2001 utfärdade Annan en fempunkts ”Call to Action” för att ta itu med HIV/AIDS-pandemin. Annan föreslog att det var en "personlig prioritet" och föreslog att det inrättades en global aids- och hälsofond, "dedikerad till kampen mot hiv/aids och andra infektionssjukdomar" [53] för att stimulera de ökade internationella utgifterna som behövs för att hjälpa utvecklingsländer att konfrontera hiv/aids -krisen. I juni samma år åtog sig FN: s generalförsamling att skapa en sådan fond under en särskild session om aids [54] och det globala fondens permanenta sekretariat inrättades därefter i januari 2002. [55]

Ansvar för att skydda Edit

Efter att Annan och Internationella gemenskapen inte har ingripit i folkmordet i Rwanda och i Srebrenica frågade Annan om det internationella samfundet hade en skyldighet i sådana situationer att ingripa för att skydda civilbefolkningen. I ett tal till generalförsamlingen den 20 september 1999 "för att ta itu med utsikterna för mänsklig säkerhet och ingripande under nästa århundrade", [56] hävdade Annan att individuell suveränitet - de skydd som deklarationen om de mänskliga rättigheterna och stadgan för FN-stärktes, medan begreppet statlig suveränitet omdefinierades av globalisering och internationellt samarbete. Som ett resultat måste FN och dess medlemsländer överväga en vilja att agera för att förhindra konflikter och civilt lidande, [57] ett dilemma mellan "två suveränitetsbegrepp" som Annan också presenterade i en föregående artikel i Ekonomen, den 16 september 1999. [58]

I september 2001 inrättade den kanadensiska regeringen en ad hoc -kommitté för att hantera denna balans mellan statens suveränitet och humanitärt ingripande. Internationella kommissionen för intervention och statlig suveränitet publicerade sin slutrapport 2001, som inte fokuserade på staternas rätt att ingripa, utan ett ansvar för att skydda befolkningsgrupper i fara. Rapporten gick bortom frågan om militärt ingripande och hävdade att en rad diplomatiska och humanitära insatser också kan användas för att skydda civilbefolkningen. [59]

År 2005 inkluderade Annan doktrinen om "Ansvar att skydda" i sin rapport Större frihet. [59] När rapporten godkändes av FN: s generalförsamling utgjorde den det första formella godkännandet av FN: s medlemsstater om läran om ansvar att skydda. [60]

Irak Redigera

Under åren efter 1998 då UNSCOM utvisades av Saddam Husseins regering och under Iraks nedrustningskris, där USA skyllde på UNSCOM och tidigare IAEA -chef Hans Blix för att inte ha avväpnat Irak ordentligt, anklagade den tidigare UNSCOM -chefens vapeninspektör Scott Ritter Annan för att ha varit långsam och ineffektiv när det gäller att genomdriva säkerhetsrådets resolutioner om Irak och var öppet underordnad kraven från Clinton -administrationen för avlägsnande av regim och inspektion av platser, ofta presidentpalats, som inte var obligatoriska i någon resolution och hade tvivelaktigt intelligensvärde, allvarligt försvårar UNSCOM: s förmåga att samarbeta med den irakiska regeringen och bidrog till att de utvisades ur landet. ] och orsakade förvirring med irakierna om vem som var ansvarig och som ett resultat vägrade de i allmänhet att ta order från Ritter eller Rolf Ekéus utan uttryckligt godkännande från Annan, vilket kunde ha tagit dagar, om inte veckor. Han trodde senare att Annan var medveten om att irakierna utnyttjade detta för att fördröja inspektioner. Han hävdade att vid ett tillfälle vägrade Annan att genomföra en inspektion utan förvarning av SSO: s högkvarter och försökte istället förhandla om tillträde, men förhandlingen tog nästan sex veckor, vilket gav irakierna mer än tillräckligt med tid att städa ur platsen. [63]

Under uppbyggnaden till invasionen av Irak 2003 uppmanade Annan USA och Storbritannien att inte invadera utan stöd från FN. I en intervju i september 2004 på BBC, när han ifrågasattes om den rättsliga myndigheten för invasionen, sa Annan att han trodde att det inte överensstämde med FN -stadgan och var olagligt. [64] [65]

Annan diplomatisk verksamhet Redigera

1998 var Annan djupt engagerad i att stödja övergången från militär till civil styrning i Nigeria. Året därpå stödde han Östtimors ansträngningar för att säkra oberoende från Indonesien. År 2000 var han ansvarig för att intyga Israels utträde ur Libanon och 2006 ledde han samtal i New York mellan presidenterna i Kamerun och Nigeria vilket ledde till en lösning av tvisten mellan de två länderna om Bakassihalvön. [66]

Annan och Irans president Mahmoud Ahmadinejad var kraftigt oense om Irans kärnkraftsprogram, om en iransk utställning av tecknade serier som hånar Förintelsen och om den då kommande internationella konferensen för att granska förintelsen Global Vision, en Iransk förintelsekonferens under 2006. [67] Under ett besök i Iran som initierades av fortsatt iransk urananrikning sa Annan "Jag tror att förintelsens tragedi är ett obestridligt historiskt faktum och vi borde verkligen acceptera det faktum och lära människor vad som hände under andra världskriget och se till att det aldrig upprepas. " [67]

Annan stödde att skicka ett FN -fredsbevarande uppdrag till Darfur, Sudan. [68] Han arbetade med Sudans regering för att acceptera en maktöverföring från Afrikanska unionens fredsbevarande uppdrag till ett FN. [69] Annan arbetade också med flera arabiska och muslimska länder kring kvinnors rättigheter och andra ämnen. [70]

Från och med 1998 sammankallade Annan en årlig FN: s ”säkerhetsråds reträtt” med de 15 staternas representanter för rådet. Det hölls på Rockefeller Brothers Fund (RBF) Conference Center på familjen Rockefeller i Pocantico Hills, New York, och sponsrades av både RBF och FN. [71]

Lubbers utredning av sexuella trakasserier Redigera

I juni 2004 fick Annan en kopia av Office of Internal Oversight Services (OIOS) -rapport om klagomålet från fyra kvinnliga arbetstagare mot Ruud Lubbers, FN: s högkommissarie för flyktingar, för sexuella trakasserier, missbruk av auktoritet och repressalier. Rapporten granskade också en långvarig anställdes anklagelser om sexuella trakasserier och oegentligheter mot Werner Blatter, chef för UNHCR: s personal. Undersökningen fann att Lubbers var skyldig till sexuella trakasserier, inget omnämnde offentligt den andra åtalet mot en högre tjänsteman eller två efterföljande klagomål som lämnades in senare samma år. Under den officiella undersökningen skrev Lubbers ett brev som några ansåg var ett hot mot den kvinnliga arbetstagaren som hade väckt åtalet. [72] Den 15 juli 2004 rensade Annan Lubbers från anklagelserna och sa att de inte var tillräckligt lagliga. [73] Den interna UN-OIOS-rapporten om Lubbers läckte ut, och avsnitt som åtföljdes av en artikel av Kate Holt publicerades i en brittisk tidning. I februari 2005 avgick Lubbers som chef för FN: s flyktingbyrå ​​och sa att han ville avlasta politiskt tryck på Annan. [74]

Olja-för-mat-skandal Redigera

I december 2004 dök rapporter upp att generalsekreterarens son Kojo Annan fick betalningar från det schweiziska företaget Cotecna Inspection SA, som hade vunnit ett lukrativt kontrakt inom ramen för FN: s olje-för-mat-program. Kofi Annan efterlyste en utredning för att undersöka anklagelserna. [75] Den 11 november 2005, The Sunday Times gick med på att be om ursäkt och betala en betydande summa i skadestånd till Kojo Annan, och accepterade att anklagelserna var osanna. [76]

Annan tillsatte den oberoende undersökningskommittén, [77] som leddes av USA: s tidigare Federal Reserve -ordförande Paul Volcker, [78], då chef för FN: s förening i USA. I sin första intervju med utredningskommittén nekade Annan till att ha haft ett möte med Cotecna. Senare i utredningen erinrade han om att han hade träffat Cotecnas verkställande direktör Elie-Georges Massey två gånger. I en slutrapport som utfärdades den 27 oktober fann kommittén otillräckliga bevis för att åtala Kofi Annan för olagliga handlingar, men fann fel med Benon Sevan, en armenisk-cypriotisk medborgare som arbetat för FN i cirka 40 år. Utnämnd av Annan till rollen Oil-For-Food, frågade Sevan upprepade gånger irakier om tilldelning av olja till African Middle East Petroleum Company. Sevans beteende var "etiskt felaktigt", sade Volcker till reportrar. Sevan förnekade upprepade gånger anklagelserna och hävdade att han gjordes till en "syndabock". [79] Volcker -rapporten var mycket kritisk till FN: s ledningsstruktur och säkerhetsrådets tillsyn. Det rekommenderade starkt att en ny befattning inrättas för Chief Operating Officer (COO), för att hantera de finanspolitiska och administrativa ansvar som då var under generalsekreterarens kontor. I rapporten listades de företag, både västerländska och Mellanöstern, som hade gynnats olagligt av programmet. [78]

Nobels fredspris Redigera

2001, sitt hundraåriga år, beslutade Nobelkommittén att fredspriset skulle delas mellan FN och Annan. De tilldelades fredspriset "för sitt arbete för en bättre organiserad och fredligare värld", [3] efter att ha vitaliserat FN och för att ha prioriterat mänskliga rättigheter. Nobelkommittén erkände också sitt engagemang för kampen för att begränsa spridningen av hiv i Afrika och hans uttalade motstånd mot internationell terrorism. [80]

Förhållandena mellan USA och FN Edit

Annan försvarade sin ställföreträdande generalsekreterare Mark Malloch Brown, [81] som öppet kritiserade USA i ett tal den 6 juni 2006: "[T] han rådde för att söka använda FN nästan genom smyg som ett diplomatiskt verktyg medan han misslyckades att stå upp för det mot sina inhemska kritiker är helt enkelt inte hållbart. Du kommer att förlora FN på ett eller annat sätt. [.] [Att] USA är konstruktivt engagerat i FN [.] är inte välkänt eller förstått, delvis eftersom mycket av den offentliga diskursen som når det amerikanska hjärtat till stor del har övergivits till dess högsta motståndare som Rush Limbaugh och Fox News. " [82] Malloch sa senare att hans tal var en "uppriktig och konstruktiv kritik av USApolitik mot FN av en vän och beundrare. "[83]

Talet var ovanligt eftersom det bröt mot den inofficiella politiken att inte låta högsta tjänstemän offentligt kritisera medlemsländer. [83] Den tillfälliga amerikanska ambassadören John R. Bolton, utsedd av president George W. Bush, rapporterades ha sagt till Annan i telefon: "Jag har känt dig sedan 1989 och jag säger att det här är det värsta misstaget av en högre FN -tjänsteman som jag har sett under hela tiden. " [83] Observatörer från andra nationer stödde Mallochs uppfattning att konservativa politiker i USA hindrade många medborgare från att förstå fördelarna med USA: s engagemang i FN. [84]

Avskedsadresser Redigera

Den 19 september 2006 höll Annan ett avskedsföredrag till världsledare som samlats vid FN: s högkvarter i New York, i väntan på att han skulle gå i pension den 31 december. I talet redogjorde han för tre stora problem med "en orättvis världsekonomi, oordning i världen och ett utbrett förakt för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen", som han menade att "inte har löst utan skärpts" under hans tid som generalsekreterare. Han pekade också på våld i Afrika och den arabisk -israeliska konflikten som två stora frågor som kräver uppmärksamhet. [85]

Den 11 december 2006, i sitt sista tal som generalsekreterare, som hölls vid Harry S. Truman Presidential Library i Independence, Missouri, erinrade Annan om Trumans ledarskap vid grundandet av FN. Han uppmanade USA att återgå till president Trumans multilateralistiska utrikespolitik och följa Trumans credo att "de stora staternas ansvar är att tjäna och inte dominera världens folk". Han sade också att USA måste behålla sitt engagemang för mänskliga rättigheter, "även i kampen mot terrorism". [86] [87]

Online tillgång till Kofi Annans arkiv Redigera

FN: s arkiv- och rekordhanteringssektion (UNARMS) ger fullständig textåtkomst till Kofi Annans avklassificerade arkiv medan han tjänstgjorde som FN: s generalsekreterare (1997–2006) Sök i Kofi Annans arkiv

Efter sin tjänst som FN: s generalsekreterare tog Annan hemvist i Genève och arbetade i en ledande kapacitet med olika internationella humanitära insatser. [88]

Kofi Annan Foundation Redigera

År 2007 grundade Annan Kofi Annan Foundation, en oberoende ideell organisation som arbetar för att främja bättre global styrning och stärka människors och länders förmåga att uppnå en rättvisare och fredligare värld. [89]

Organisationen grundades på principerna om att rättvisa och fredliga samhällen vilar på tre pelare: Fred och säkerhet, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, och de har gjort det till sitt uppdrag att mobilisera ledarskapet och den politiska beslutsamhet som behövs för att hantera hot mot dessa tre pelare, allt från våldsamma konflikter till felaktiga val och klimatförändringar, i syfte att uppnå en rättvisare och fredligare värld. [90]

Stiftelsen tillhandahåller den analytiska, kommunikations- och samordningskapacitet som behövs för att säkerställa att dessa mål uppnås. Annans bidrag till fred över hela världen levereras genom medling, politisk mentorskap, påverkansarbete och råd. Genom sitt engagemang syftade Annan till att stärka lokala och internationella konfliktlösningskapacitet. Stiftelsen tillhandahåller det analytiska och logistiska stödet för att underlätta detta i samarbete med relevanta lokala, regionala och internationella aktörer. [91] Stiftelsen arbetar främst genom privat diplomati, där Annan gav informellt råd och deltog i diskreta diplomatiska initiativ för att avvärja eller lösa kriser genom att tillämpa sin erfarenhet och inspirerande ledarskap. Han blev ofta ombedd att ingripa i kriser, ibland som en opartisk oberoende medlare, ibland som en särskild sändebud för det internationella samfundet. Under de senaste åren har han gett Burkina Faso, Kenya, Myanmar, Senegal, Irak och Colombia ett sådant råd. [92]

Kenya National Dialogue and Reconciliation Process (KNDR) Redigera

Efter utbrottet av våldet under presidentvalet i Kenya 2007 inrättade Afrikanska unionen en panel med framstående afrikanska personligheter för att hjälpa till att hitta en fredlig lösning på krisen. [93]

Panelen, som leds av Annan, lyckades övertyga de två främsta parterna i konflikten, president Mwai Kibakis parti för nationell enhet (PNU) och Raila Odingas orange demokratiska rörelse (ODM), att delta i Kenya National Dialogue and Reconciliation Process (KNDR) ). [93] Under 41 dagars förhandlingar undertecknades flera avtal om åtgärder för att stoppa våldet och åtgärda dess konsekvenser. Den 28 februari undertecknade president Mwai Kibaki och Raila Odinga ett koalitionsregeringsavtal. [94] [95]

Gemensam sändebud för Syrien Redigera

Den 23 februari 2012 utsågs Annan till FN-Arabförbundets sändebud i Syrien, i ett försök att avsluta inbördeskriget. [7] Han utvecklade en sexpunktsplan för fred: [96]

 1. förbinda sig att arbeta med sändebudet i en inkluderande syrisk-ledd politisk process för att ta itu med det syriska folkets legitima ambitioner och bekymmer, och i detta syfte förbinda sig att utse en bemyndigad samtalspartner när sändebudet uppmanas att göra det
 2. förbinda sig att stoppa striderna och snabbt uppnå ett effektivt FN övervakat upphörande av väpnat våld i alla dess former av alla parter för att skydda civila och stabilisera landet. För detta ändamål bör den syriska regeringen omedelbart upphöra trupprörelser mot och avsluta användningen av tunga vapen i befolkningscentra och börja dra tillbaka militära koncentrationer i och runt befolkningscentra. Eftersom dessa åtgärder vidtas på fältet bör den syriska regeringen samarbeta med sändebudet för att åstadkomma ett varaktigt upphörande av väpnat våld i alla dess former av alla parter med en effektiv FN -övervakningsmekanism. Sändebudet från oppositionen och alla relevanta element skulle begära liknande åtaganden för att stoppa striderna och arbeta tillsammans med honom för att få ett ständigt upphörande av väpnat våld i alla dess former av alla parter med en effektiv FN -övervakningsmekanism
 3. säkerställa att humanitärt bistånd ges till alla områden som drabbats av striderna och i detta syfte, som omedelbara steg, att acceptera och genomföra en daglig två-timmars humanitär paus och att samordna exakt tid och sätt för den dagliga pausen genom en effektiv mekanism, inklusive på lokal nivå
 4. intensifiera takten och omfattningen av frigivning av godtyckligt kvarhållna personer, inklusive särskilt utsatta personkategorier, och personer som deltar i fredliga politiska aktiviteter, tillhandahålla utan dröjsmål genom lämpliga kanaler en lista över alla platser där sådana personer hålls kvar, börja omedelbart organisera tillträde till sådana platser och genom lämpliga kanaler svara snabbt på alla skriftliga förfrågningar om information, åtkomst eller frisläppande avseende sådana personer
 5. säkerställa fri rörlighet i hela landet för journalister och en icke-diskriminerande visumpolitik för dem
 6. respektera föreningsfrihet och rätten att demonstrera fredligt som juridiskt garanterat.

Den 2 augusti avgick han som FN: s och Arabförbundet gemensamma sändebud för Syrien, [97] med hänvisning till både Assads regering och rebellernas oförsonlighet, liksom dödläget i säkerhetsrådet som förhindrar fredlig lösning av situationen. [98] Annan konstaterade också att bristen på internationell enhet och ineffektiv diplomati bland världsledarna hade gjort den fredliga resolutionen i Syrien till en omöjlig uppgift. [99]

Global Commission on Val, Democracy and Security Edit

Annan fungerade som ordförande för den globala kommissionen för val, demokrati och säkerhet. Kommissionen startades i maj 2011 som ett gemensamt initiativ från Kofi Annan Foundation och International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Det omfattade 12 framstående individer från hela världen, inklusive Ernesto Zedillo, Martti Ahtisaari, Madeleine Albright och Amartya Sen, och syftade till att belysa vikten av valets integritet för att uppnå en säkrare, välmående och stabil värld. Kommissionen släppte sin slutrapport: Demokrati, en strategi för att förbättra integriteten i val världen över, i september 2012.

Rakhine Commission (Myanmar) Redigera

I september 2016 ombads Annan att leda den rådgivande kommissionen om staten Rakhine (i Myanmar) [100] [101] [102] [103] - en utarmad region belägen av etniska konflikter och extremt sektariskt våld, särskilt av Myanmars buddhistiska majoritet mot den rohingya muslimska minoriteten, ytterligare riktad av regeringsstyrkor. [104] [105] [106] [107] Kommissionen, allmänt känd som "Annan -kommissionen", motsattes av många Burma -buddhister som ovälkommen inblandning i deras förbindelser med rohingyaerna. [100]

När Annan -kommissionen släppte sin slutrapport, [102] veckan den 24 augusti 2017, med rekommendationer som var opopulära på alla sidor, exploderade våld i Rohingya -konflikten - den största och blodigaste humanitära katastrofen i regionen på årtionden - som driver de flesta Rohingya från Myanmar. [107] [106] [108] Annan försökte engagera FN för att lösa frågan, [109] men misslyckades.

Annan dog en vecka före rapportens första årsdag, kort efter ett tillkännagivande från en ersättningskommission att den inte skulle "peka fingrar" mot de skyldiga parterna - vilket ledde till stor oro för att den nya kommissionen bara var en bluff för att skydda den skyldiga Myanmarregeringen tjänstemän och medborgare från ansvar. [103] [110] [108] [111]

År 2018, före Annans död, gjorde Myanmars civila regering, under ledning av statsrådet Aung San Suu Kyi, en gest att acceptera Annan -kommissionens rekommendationer genom att sammankalla en annan styrelse - Advisory Board for the Committee for Implementation of the Recommendations on Rakhine Stat - uppenbarligen för att genomföra Annan -kommissionens föreslagna reformer, men faktiskt aldrig genomfört dem. Några av de internationella företrädarna avgick - särskilt panelens sekreterare, Thailands tidigare utrikesminister Surakiart Sathirathai och USA: s tidigare ambassadör i FN Bill Richardson - förklarar "genomförande" -kommittén som ineffektiv eller "whitewash". [101] [112]

Övrig verksamhet Redigera

I mars 2011 blev [113] Annan medlem i Advisory Board för Investcorp Bank B. S. C. [114] Europe, [115] ett internationellt private equity -företag och en statlig förmögenhetsfond som ägs av Förenade Arabemiraten. Han hade tjänsten fram till 2018.

Annan blev medlem i Global Advisory Board för Macro Advisory Partners LLP, Risk- och strategiskt konsultföretag baserat i London och New York, för företag, finanser och statliga beslutsfattare, med vissa verksamheter relaterade till Investcorp. [116]

Ideella organisationer

Förutom ovanstående blev Annan också involverad i flera organisationer med både globalt och afrikanskt fokus, inklusive följande:

  , ledamot i styrelsen (2008–2018) [117], kansler (2008–2018) [118]
 • School of International and Public Affairs vid Columbia University, global fellow (2009–2018) [119]
 • Committee on Global Thought vid Columbia University, stipendiat [120] vid National University of Singapore (NUS), Li Ka Shing Professor (2009–2018) [121], ledamot i styrelsen (2010–2018) [122] [123] Pris för prestation i afrikanskt ledarskap, ordförande i priskommittén (2007–2018) [124] (AGRA), ordförande (2007–2018) [125], grundare och president (2007–2018) [126], grundare kommissarie. [127] Kommissionen hade i en rapport från 2011 förklarat att kriget mot droger var ett misslyckande. [128] Annan ansåg att eftersom droganvändning utgör en hälsorisk, bör det regleras och jämföras med regleringen av tobak som minskade rökning i många länder. [129]

Annan fungerade som ordförande för The Elders, en grupp oberoende globala ledare som arbetar tillsammans om freds- och mänskliga rättigheter. [130] [131] I november 2008 försökte Annan och andra äldste Jimmy Carter och Graça Machel resa till Zimbabwe för att göra en förstahandsbedömning av den humanitära situationen i landet. Nekade inträde, de äldre gjorde istället sin bedömning från Johannesburg, där de träffade Zimbabwe- och Sydafrikabaserade ledare från politik, näringsliv, internationella organisationer och civilsamhället. [132] I maj 2011, efter månader av politiskt våld i Elfenbenskusten, reste Annan till landet med äldste Desmond Tutu och Mary Robinson för att uppmuntra nationell försoning. [133] Den 16 oktober 2014 deltog Annan på One Young World Summit i Dublin. Under en session med äldste Mary Robinson uppmuntrade Annan 1300 unga ledare från 191 länder att leda i frågor som rör klimatförändringar mellan olika generationer och behovet av åtgärder nu, inte i morgon. [134] [135]

"Vi behöver inte vänta med att agera. Åtgärden måste vara nu. Du kommer att stöta på människor som tycker att vi ska börja i morgon. Även för dem som tror att handling ska börja i morgon, påminn dem om att morgondagen börjar nu, imorgon börjar idag, så låt oss alla gå vidare. " [136]

Annan var ordförande för Africa Progress Panel (APP), en grupp på tio framstående individer som förespråkar på de högsta nivåerna för rättvis och hållbar utveckling i Afrika. Som ordförande underlättar han koalitionsbyggande för att utnyttja och förmedla kunskap, förutom att kalla beslutsfattare för att påverka politiken och skapa varaktiga förändringar i Afrika. Varje år släpper panelen en rapport, Africa Progress Report, som beskriver en fråga av omedelbar betydelse för kontinenten och föreslår en uppsättning tillhörande policyer. År 2014 belyste Afrikas framstegsrapport potentialen för afrikanskt fiske, jordbruk och skogar för att driva ekonomisk utveckling. [137] 2015 års rapport undersöker klimatförändringarnas roll och potentialen för investeringar i förnybar energi för att bestämma Afrikas ekonomiska framtid. [138]

Memoar Redigera

Den 4 september 2012 skrev Annan med Nader Mousavizadeh en memoar, Interventioner: Ett liv i krig och fred. [139] Boken har publicerats av Penguin Press och har beskrivits som en "personlig biografi om global statecraft". [140]

1965 gifte sig Kofi Annan med Titi Alakija, en nigeriansk kvinna från en aristokratisk familj. Flera år senare fick de en dotter, Ama, och senare en son, Kojo. Paret separerade i slutet av 1970-talet, [141] och skilde sig 1983. [11] 1984 gifte Annan sig med Nane Annan [sv et ru], en svensk advokat vid FN och en halvmors systerdotter till diplomaten Raoul Wallenberg. [142] Hon har en dotter, Nina, från ett tidigare äktenskap. [143] Hans bror, Kobina Annan fungerade som Ghanas ambassadör i Marocko. [144]

Annan dog på morgonen den 18 augusti 2018 i Bern, Schweiz, 80 år gammal, efter vad hans familj beskrev som "en kort sjukdom". [145] [146] António Guterres, FN: s nuvarande generalsekreterare, sa att "Kofi Annan var en mästare för fred och en ledande kraft för gott." [147] [145] Kofi Annans kropp återfördes till sitt hemland Ghana från Genève under en kort och högtidlig ceremoni på Kotokas internationella flygplats i Accra, den 10 september 2018. [148] Hans kista draperad i den blå FN -flaggan , åtföljdes av hans änka Nane Annan, hans barn och höga diplomater från den internationella organisationen. [148] [149]

Den 13 september 2018 hölls en statlig begravning för Annan i Ghana vid Accra International Conference Center. [150] Ceremonin deltog av flera politiska ledare från hela Afrika samt ghanesiska traditionella härskare, europeiska kungligheter och högvärdiga från det internationella samfundet, inklusive FN: s generalsekreterare António Guterres. [151] Före begravningsgudstjänsten låg hans kropp i stat i foajén på samma plats, från 11–12 september 2018. [152] En privat begravning följde begravningsgudstjänsten på den nya militära kyrkogården på Burma Camp, med full militära utmärkelser och ljudet av den sista posten av armébuglar och en 17-kanons salut. [153] [154] [155] [156]

FN: s postförvaltning släppte en ny stämpel till minne av Kofi Annan den 31 maj 2019. Annans porträtt på frimärket designades av konstnären Martin Mörck. Kofi Annan International Peacekeeping Training Center och Ghana-India Kofi Annan Center of Excellence in ICT, båda i Accra, har fått sitt namn. Kofi Annan -universitetet i Guinea är också uppkallat efter honom.

 1. ^ Värd. "BBC - Redaktionen: Hur man säger: Kofi Annan". Arkiverad från originalet den 10 februari 2018. Hämtad 26 januari 2018.
 2. ^
 3. "ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGAR KOFI ANNAN OF GHANA SJUVDE SEKRETÄR-ALLMÄNT". Un.org. 17 december 1996. Hämtad 22 maj 2020.
 4. ^ ab
 5. "Nobels fredspris 2001". NobelPrize.org. Nobel Media AB 2018. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 6. ^
 7. "Kofi Annan | Ghanesisk statsman och generalsekreterare för FN". Arkiverad från originalet den 11 oktober 2016. Hämtad 12 september 2016.
 8. ^
 9. Redaktionellt (30 mars 2005). "Domen om Kofi Annan". The New York Times. ISSN0362-4331. Arkiverad från originalet den 23 juli 2016. Hämtad 12 september 2016.
 10. ^
 11. "FN: s avdelning för politiska frågor - Syrien". Un.org. 19 oktober 2012. Arkiverad från originalet den 3 maj 2013. Hämtad 29 mars 2013.
 12. ^ ab
 13. Marcus, Jonathan (28 februari 2012). "Oro i Syrien: Oppositionen söker vapenlöfte". BBC Nyheter. Arkiverad från originalet den 13 maj 2013. Hämtad 29 mars 2013.
 14. ^
 15. "Kofi Annan avgår som FN: s sändebud." The Times of India. 2 augusti 2012. Arkiverad från originalet den 3 augusti 2012. Hämtad 2 augusti 2012.
 16. ^
 17. "Kora Award vinnare tillkännagivna". news24.com. 20 november 2000. Arkiverad från originalet den 25 mars 2017. Hämtad 30 juni 2016.
 18. ^
 19. "Kofi Annan lovar att leda ett opartiskt Myanmar -uppdrag". www.aljazeera.com. 8 september 2016. Arkiverad från originalet den 8 september 2016. Hämtad 12 september 2016.
 20. ^ ab
 21. "Kofi Annan Snabba fakta". CNN International. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2018. Hämtad 18 augusti 2018.
 22. ^
 23. "Kofi Annan - mannen att rädda världen?". Saga Magazine. November 2002.Arkiverad från originalet den 14 januari 2014. Hämtad 21 augusti 2018 - via William Shawcross.
 24. ^Akan ordbok post för Kofi dictionary.kasahorow.com
 25. ^
 26. Crossette, Barbara (10 januari 1997). "Nya FN -chefen lovar reformer men säger att han inte kommer att klippa jobb". The New York Times . Hämtad 25 februari 2008.
 27. ^Kofi Annan - Stormens centrum. Livskarta. "A Chief's Son" Arkiverad 11 oktober 2017 på Wayback Machine, PBS.
 28. ^
 29. "MIT 150: 150 idéer, uppfinningar och innovatörer som hjälpte till att forma vår värld". Boston Globe. 15 maj 2011. Arkiverad från originalet den 19 maj 2011. Hämtad 8 augusti 2011.
 30. ^"Kofi Annan" Arkiverad 13 juli 2010 på Wayback Machine, The Elders
 31. ^ Stanley Meisner (2007). Kofi Annan: En fredsman i en värld av krig. 978-0-470-28169-7. s27
 32. ^ ab
 33. Issaka K. Souare (2006). Afrika i FN: s system, 1945–2005. London: Adonis & amp Abbey Publishers Ltd. s. 175. ISBN9781912234837. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 34. ^https://www.facebook.com/ecolint/posts/the-whole-ecolint-community-is-deeply-saddened-to-learn-today-of-the-death-of-mr/10156167893423692/
 35. ^
 36. Thant Myint-U, Amy Enid Scott, International Peace Academy (2007). FN: s sekretariat: en kort historia (1945–2006). International Peace Academy. sid. 88. ISBN9780937722992. Hämtad 19 augusti 2018. CS1 -underhåll: flera namn: författarlista (länk)
 37. ^
 38. "FACTBOX: Karriär för Kofi Annan, krisförmedlare i Kenya". Reuters. 22 januari 2008. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 39. ^
 40. Holbrooke, Richard (2011). Att avsluta ett krig: Konflikten i Jugoslavien - Amerikas inre berättelse. Slumpmässigt hus. sid. 168. ISBN978-03-0-776543-7. Arkiverad från originalet den 15 september 2018. Hämtad 18 augusti 2018.
 41. ^
 42. "Kofi Annan Biographical". Nobelpriset. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 43. ^
 44. "Tidigare generalsekreterare Kofi Annan". UN.org. 14 juli 2016. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 45. ^
 46. "FN -chefens folkmord i Rwanda beklagar". BBC Nyheter. 26 mars 2004. Arkiverad från originalet den 1 juli 2009. Hämtad 4 april 2010.
 47. ^ Kofi Annan med Nader Mousavizadeh (2012). Interventioner: Ett liv i krig och fred. 978-1-59420-420-3. Kapitel II.
 48. ^
 49. Crossette, Barbara (20 november 1996). "Round One in the United Fight: A U.S. Veto of Boutros-Ghali". The New York Times. Arkiverad från originalet den 9 oktober 2017. Hämtad 9 oktober 2017.
 50. ^
 51. "BIO/3051-" Kofi Annan från Ghana rekommenderas av säkerhetsrådet för utnämning till FN: s generalsekreterare "" (Pressmeddelande). FN. 13 december 1996. Arkiverad från originalet den 18 juni 2008. Hämtad 12 december 2006.
 52. ^
 53. Traub, James (2006). De bästa avsikterna. New York: Farrar, Straus och Giroux. s. 66–67. ISBN978-0-374-18220-5. Hämtad 27 oktober 2015.
 54. ^
 55. "GA/9208 -" Generalförsamlingen utser Kofi Annan från Ghana till sjunde generalsekreteraren "" (Pressmeddelande). FN. 17 december 1996. Arkiverad från originalet den 18 juni 2008. Hämtad 12 december 2006.
 56. ^
 57. Sievers, Loraine Daws, Sam. "Kapitel 7 avsnitt 5b". Uppdatera webbplatsen för proceduren för FN: s säkerhetsråd, fjärde upplagan. Arkiverad från originalet den 9 oktober 2017. Hämtad 9 oktober 2017.
 58. ^
 59. "Generalförsamlingen antar säkerhetsrådets resolution om att utse Kofi Annan till ytterligare mandatperiod som generalsekreterare". FN: s generalförsamling. 29 juni 2001. Arkiverad från originalet den 9 oktober 2017. Hämtad 9 oktober 2017.
 60. ^
 61. "Millennium Assembly och Millennium Summit". Mars 2000. Arkiverad från originalet den 16 juni 2012. Hämtad 30 juni 2012.
 62. ^
 63. "I större frihet". Förenta nationernas webbplats. Arkiverad från originalet den 13 december 2006. Hämtad 12 december 2006.
 64. ^
 65. "Annan talar till UNA-UK i London". Förenta nationernas webbplats. Februari 2006. Arkiverad från originalet den 8 augusti 2007. Hämtad 5 augusti 2007.
 66. ^
 67. "Reformera FN". Förenta nationernas webbplats. Arkiverad från originalet den 12 december 2006. Hämtad 12 december 2006.
 68. ^
 69. "Reformera FN, mandatöversyn". Förenta nationernas webbplats. Arkiverad från originalet den 13 december 2006. Hämtad 12 december 2006.
 70. ^
 71. Annan, Kofi (8 december 2011). "Kofi Annan: Trots brister kan FN: s råd för mänskliga rättigheter göra framsteg". Christian Science Monitor. Arkiverad från originalet den 2 november 2012. Hämtad 6 december 2012.
 72. ^
 73. Halvorssen, Thor. "Chavez och Nazarbayev firar tyrannisk seger vid FN: s råd för mänskliga rättigheter". The Daily Caller. Arkiverad från originalet den 9 mars 2013. Hämtad 6 december 2012.
 74. ^
 75. Armin Von Bogdandy, Rüdiger Wolfrum, Christiane E. Philipp (2005). Max Planck Yearbook of United Nations Law. Martinus Nijhoff förlag. sid. 404. ISBN978-9004145337. Hämtad 19 augusti 2018. CS1 -underhåll: flera namn: författarlista (länk)
 76. ^
 77. Sven Bernhard Gareis (2012). Förenta nationerna. Macmillan International Higher Education. sid. 120. ISBN9781137006059. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 78. ^ ab"Brahimi -rapport" Arkiverad 19 augusti 2018 på Wayback Machine, konferenser, möten och evenemang, FN: s webbplats.
 79. ^
 80. Penketh, Anne (24 augusti 2000). "Annan skriver om reglerna för FN: s fredsbevarande". Den självständiga. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 81. ^
 82. "Säkerhetsrådet, som svarar på" Brahimi-rapporten ", antar en vidsträckt resolution om fredsbevarande insatser". Förenta nationernas pressmeddelande SC/6948. 13 november 2000. Arkiverad från originalet den 26 oktober 2012. Hämtad 19 augusti 2018.
 83. ^
 84. Jan Pronk (2006). Max Spoor (red.). Globalisering, fattigdom och konflikt: En kritisk 'utvecklings' läsare. Springer Science & amp Business Media. ISBN9781402028588. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 85. ^
 86. John Allphin Moore, Jr Jerry Pubantz (2017). The New United Nations: International Organization in the Twenty-First Century. Taylor & Francis. sid. 105. ISBN9781317288435. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 87. ^ ab
 88. "" Vi folken " - Förenta nationernas roll i 2000 -talet" (PDF). 2000. Arkiverad (PDF) från originalet den 23 juni 2017. Hämtad 28 juni 2017.
 89. ^
 90. F. O. C. Nwonwu (2008). Millennium Development Goals: Prestationer och utsikter att uppfylla målen i Afrika. African Books Collective. sid. 1. ISBN9780798302128. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 91. ^
 92. "ENHETER". Arkiverad från originalet den 31 augusti 2004. Hämtad 9 november 2016.
 93. ^
 94. "SEKRETÄR-ALLMÄNNA FÖRESLÅER GLOBAL COMPACT OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, ARBETE, MILJÖ, I ADRESS TILL VÄRLDENS EKONOMISKA FORUM I DAVOS". Arkiverad från originalet den 5 december 2015. Hämtad 14 januari 2016.
 95. ^
 96. "Om FN: s Global Compact". Arkiverad från originalet den 11 juni 2015. Hämtad 14 januari 2016.
 97. ^
 98. "SEKRETÄR-ALLMÄNNA FÖRESLÅTER GLOBAL FOND FÖR KAMP MOT HIV/AIDS OCH ANDRA INFEKTIONSSJUKDOMAR PÅ AFRIKANSKA LEADERS SUMMIT". Arkiverad från originalet den 1 januari 2016. Hämtad 14 januari 2016.
 99. ^
 100. "Resolution antagen av generalförsamlingen S-26/2. Åtagandedeklaration för hiv/aids". FN: s generalförsamling Tjugosjätte specialmöte. 27 juni 2001. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 101. ^
 102. Lisa Ann Richey, Stefano Ponte (2011). Brand Aid: Shopping Well to Save the World. U från Minnesota Press. sid. 108. ISBN9780816665457. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 103. ^
 104. "GENERALSEKRETÄREN FÖRESKRIVER HANS ÅRSREDOVISNING TILL ALLMÄNHETEN". Arkiverad från originalet den 7 juli 2014. Hämtad 14 januari 2016.
 105. ^
 106. Norrie MacQueen (2011). Humanitärt ingripande och FN. Edinburgh University Press. ISBN9780748687893. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 107. ^
 108. Kofi Annan (16 september 2018). "AV INBJUDAN: Två suveränitetsbegrepp". Ekonomen. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 109. ^ ab
 110. "Uppsökande program om folkmordet i Rwanda och FN". www.un.org. Arkiverad från originalet den 27 februari 2017. Hämtad 25 januari 2017.
 111. ^
 112. "FN och RtoP". www.responsibilitytoprotect.org. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. Hämtad 17 januari 2018.
 113. ^
 114. "Utskrift av Scott Ritters vittnesmål från senaten den 3 september 1998". Arkiverad från originalet den 12 december 2015. Hämtad 14 januari 2016.
 115. ^
 116. Crossette, Barbara (8 september 2009). "Chef U.N. Arms Inspector störd av kritik av före detta inspektör". The New York Times. Arkiverad från originalet den 24 oktober 2014. Hämtad 15 oktober 2014.
 117. ^
 118. "Det irakiska hotet: hur verkligt är det?". Oktober 2002. Arkiverad från originalet den 11 maj 2011. Hämtad 6 januari 2011.
 119. ^
 120. "Irakkriget är olagligt, säger Annan". BBC Nyheter. 16 september 2004. Arkiverad från originalet den 12 september 2014. Hämtad 12 december 2006. När han tryckte på om han såg invasionen av Irak som olaglig, sade han: ”Ja, om du vill. Jag har angett att det inte överensstämmer med FN -stadgan ur vår synvinkel, ur stadgarsynpunkt, det var olagligt. '
 121. ^
 122. "Utdrag: Annan intervju". BBC Nyheter. 16 september 2004. Arkiverad från originalet den 1 mars 2007. Hämtad 12 december 2006.
 123. ^
 124. "Statslösa i Bakassi: Hur en förändrad gräns lämnade invånarna i drift". Open Society Foundations. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 18 augusti 2018.
 125. ^ ab
 126. "Irans premiärminister snubbar Annan över kärnkraftsprogrammet". CBC News. 3 september 2006. Arkiverad från originalet den 17 januari 2012. Hämtad 24 maj 2011.
 127. ^
 128. "Annan varnar Darfur är på väg mot katastrof om inte FN: s fredsbevarare flyttar in". FN -nyheter. 13 september 2006. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 18 augusti 2018.
 129. ^
 130. "Sudan" stöder "Darfur -styrka -planen". BBC. 17 november 2006. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 18 augusti 2018.
 131. ^
 132. "Kofi Annan, kvinnors empowerment -nyckel till kontinentens framsteg - Gender Links". Könslänkar. 25 maj 2010. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 18 augusti 2018.
 133. ^
 134. "Pocantico -konferenser 2005". Rockefeller Brothers Fund webbplats. Arkiverad från originalet den 1 oktober 2006. Hämtad 12 december 2006.
 135. ^
 136. "FN -rapporten anklagar Lubbers för" regelbundna sexuella trakasserier ". Expatica. 18 februari 2005. Arkiverad från originalet den 14 maj 2006. Hämtad 12 december 2006.
 137. ^
 138. FIONA FLECK och WARREN HOGE (16 juli 2004). "Annan rensar flyktingchefen för trakasserier". Nytimes.com. Arkiverad från originalet den 14 maj 2013. Hämtad 29 mars 2013.
 139. ^"FN: s flyktingchef slutar över sexkrav" Arkiverad 29 september 2007 på Wayback Machine, Åldern, 21 februari 2005.
 140. ^
 141. Laurence, Charles Gilmore, Inigo (21 mars 2004). "Kofi Annan efterlyser fullständig olja-för-mat" skandal "-utredning". Telegrafen. Arkiverad från originalet den 20 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 142. ^
 143. "Sunday Times betalar ut över Annans historia". Väktaren. 11 november 2005. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 144. ^
 145. "Om kommittén". Oberoende undersökningskommitté för FN: s webbplats för olje-för-mat-programmet. Arkiverad från originalet den 12 december 2006. Hämtad 12 december 2006.
 146. ^ ab
 147. "Medlemmar". Oberoende undersökningskommitté för FN: s webbplats för olje-för-mat-programmet. Arkiverad från originalet den 12 december 2006. Hämtad 12 december 2006.
 148. ^
 149. "Tidigare FN: s olje-för-matchef Benon Sevan åtalad för mutor från Saddams regim". Fox news. 16 januari 2007. Arkiverad från originalet den 28 maj 2013. Hämtad 30 juni 2012.
 150. ^
 151. Doubek, James (18 augusti 2018). "Kofi Annan, tidigare FN: s generalsekreterare, fredsprisvinnare, dör vid 80". NPR. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 152. ^
 153. "Annan stöder ställföreträdare i tvist med USA"Washingtonpost.com. 8 juni 2006. Arkiverad från originalet den 10 november 2012. Hämtad 29 mars 2013.
 154. ^
 155. Brown, Mark Malloch (6 juni 2006). "FN behöver USA, USA behöver FN för att möta utmaningar-HIV/AIDS, SUDAN-som trotsar nationella lösningar, säger vice generalsekreterare i New York". Förenta nationernas webbplats. FN. Arkiverad från originalet den 11 december 2006. Hämtad 12 december 2006.
 156. ^ abc
 157. "Tal av U. N. Leader drar arg svar från USA". Fox news. Opartisk Press. 7 juni 2006. Arkiverad från originalet den 11 februari 2007. Hämtad 12 december 2006.
 158. ^"Iraq Study Groups förslag om att USA engagerar Iran och Syrien i samtal om Irak leder till mer debatt än att lösa, i Washington och Irak" Arkiverad 29 juni 2011 på Wayback Machine - CNN NEWSROOM Transkript (sänd 11 december 2006 - 09: 00ET)
 159. ^
 160. Leopold, Evelyn (16 september 2006). "FN: s Annan skildrar polariserad värld i avskedstal". Reuters. Arkiverad från originalet den 16 februari 2011. Hämtad 12 december 2006.
 161. ^
 162. "Annan chides US in final speech". BBC Nyheter. 11 december 2006. Arkiverad från originalet den 6 januari 2007. Hämtad 11 december 2006.
 163. ^
 164. Annan, Kofi (11 december 2006). "Independence, Missouri, 11 december 2006-Generalsekreterarens tal vid Truman Presidential Museum and Library följt av frågor och svar". FN. Arkiverad från originalet den 17 december 2006. Hämtad 11 december 2006.
 165. ^
 166. "Annan fühlte sich in der Schweiz zu Hause". Der Bund. 18 augusti 2018. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2018. Hämtad 18 augusti 2018.
 167. ^
 168. "Hur vi arbetar: Mot en rättvisare och fredligare värld". Kofi Annan Foundation. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 169. ^
 170. "Uppdragsbeskrivning". Kofi Annan Foundation. Arkiverad från originalet den 16 mars 2015. Hämtad 2 mars 2015.
 171. ^
 172. "Kofi Annan Foundation - GPPlatform". Arkiverad från originalet den 1 januari 2016. Hämtad 14 januari 2016.
 173. ^
 174. "Medling och krislösning". Kofi Annan Foundation. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 175. ^ ab
 176. "Kofi Annan tar över Kenya -medling". CBS Nyheter. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2018. Hämtad 18 augusti 2018.
 177. ^
 178. Nairobi, Mike Pflanz in (28 februari 2008). "Kenyas rivaliserande partier når koalitionsavtal". Telegrafen. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2018. Hämtad 18 augusti 2018.
 179. ^
 180. "Kenya -rivaler når fredsavtal". NYT. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2018. Hämtad 18 augusti 2018.
 181. ^"Kofi Annans sexpunktsplan för Syrien" Arkiverad 12 april 2012 på Wayback Machine, 27 mars 2012, Aljazeera.
 182. ^Syriska rebeller pundar militär flygplats Arkiverad 8 september 2012 på Wayback Machine, 2 augusti 2012, CNN.com
 183. ^Presskonferens av Kofi Anon, gemensam sändebud för Syrien Arkiverad 18 september 2012 på Wayback Machine. FN: s kontor i Genève. 2 augusti 2012.
 184. ^
 185. Black, Ian (2 augusti 2012). "Kofi Annan avgår som Syrien -sändebud". Väktaren. Arkiverad från originalet den 27 oktober 2013. Hämtad 3 augusti 2012.
 186. ^ abAssociated Press, "I Myanmar's Troubled Rakhine State hälsar demonstranterna på Kofi Annan." Arkiverad 18 augusti 2018 på Wayback Machine 6 september 2016, Wall Street Journal, hämtad 18 augusti 2018
 187. ^ ab"Myanmars chef för Rohingya -panelen avvisar kritik av avgående sekreterare" Arkiverad 19 augusti 2018 på Wayback Machine 22 juli 2018, Reuters News Service, hämtad 18 augusti 2018
 188. ^ ab"The Advisory Commission on Rakhine State", arkiverad 19 augusti 2018 på Wayback MachineRohingya -krisnyheter, hämtad 19 augusti 2018
 189. ^ ab Harris, Richard (RCN -redaktör), "Diplomat Kofi Annan. Dör." Arkiverad 19 augusti 2018 på Wayback Machine 18 augusti 2018, Rohingya -krisnyheter, hämtad 19 augusti 2018
 190. ^RAPPORTERA: "Situationen för mänskliga rättigheter för Rohingya -muslimer och andra minoriteter i Myanmar," [permanent död länk] [permanent död länk] 29 juni 2016, FN: s högkommissarie för mänskliga rättigheter, FN, hämtad 18 augusti 2018
 191. ^"Rohingya Face 'Campaign of Terror' i Myanmar, FN hittar." Arkiverad 18 augusti 2018 på Wayback Machine, 3 februari 2017, The New York Times, hämtad 18 augusti 2018
 192. ^ abRapportera: "'Vi kommer att förstöra allt': Militärt ansvar för brott mot mänskligheten i Rakhine State, Myanmar (Burma),"Arkiverad 19 augusti 2018 på Wayback Machine, juni 2018, Amnesty International, hämtad 19 augusti 2018
 193. ^ ab"Myanmars militära planerade rohingya -folkmord, säger Rights Group," Arkiverat 19 augusti 2018 på Wayback Machine 19 juli 2018, The New York Times, hämtad 18 augusti 2018
 194. ^ abAssociated Press, "Myanmar -panel som undersöker Rohingya -krisen lovar oberoende." Arkiverad 19 augusti 2018 på Wayback MachineWashington Post, hämtad 18 augusti ,. 2018
 195. ^"Myanmar måste ta tillbaka rohingya -flyktingar, säger Kofi Annan till FN: s säkerhetsråd." Arkiverat 18 augusti 2018 på Wayback Machine 14 oktober 2017, BDNews24 (Bangladesh), hämtat 18 augusti 2018
 196. ^"Myanmarpanel som undersöker Rohingya -krisen lovar oberoende", arkiverad 18 augusti 2018 på Wayback MachineAssociated Press, hämtad 18 augusti 2018
 197. ^"Förvänta dig inte mycket av den senaste Myanmar -kommissionens ordförande förklarar" ingen fingerpekning "eller grymheter mot rohingya", arkiverad 18 augusti 2018 på Wayback MachineHuman Rights Watch, hämtad 18 augusti 2018
 198. ^"USA: s rådgivare tillrättavisar Aung San Suu Kyi: 'I Don't Want to Be Part of a Whitewash'" Arkiverad 19 augusti 2018 på Wayback Machine, The New York Times, hämtad 18 augusti 2018
 199. ^
 200. "Annan Bland Investcorp Euro Advisory Board Members". pehub.com. 14 februari 2011. Arkiverad från originalet den 19 mars 2018. Hämtad 18 mars 2018.
 201. ^
 202. "Företagsöversikt över Investcorp Bank B.S.C."bloomberg.com. 18 mars 2018. Arkiverad från originalet den 27 januari 2017. Hämtad 18 mars 2018.
 203. ^
 204. "International Investor Conference in Berlin". investcorp.com. Bahrain. 23 mars 2014.Arkiverad från originalet den 19 mars 2018. Hämtad 18 mars 2018. Medlemmar av Investcorps europeiska rådgivande styrelse, däribland hans excellens Kofi Annan, FN: s tidigare generalsekreterare, Dr. Ana Palacio, Spaniens tidigare utrikesminister och Wolfgang Schüssel, Österrikes förbundskansler, diskuterade det kritiska frågor som påverkar europeiska och globala ekonomier.
 205. ^
 206. "Strategisk fördel i en flyktig värld". Arkiverad från originalet den 19 mars 2018. Hämtad 18 mars 2018. [våra] Rådgivare från ledarpositioner inom näringslivet, ekonomi, politik, diplomati och teknik.
 207. ^
 208. "United Nations Foundation Board of Directors". Arkiverad från originalet den 19 augusti 2008. Hämtad 21 maj 2008.
 209. ^
 210. "Kofi Annan utsågs till kansler vid University of Ghana". Allmänna nyheter onsdagen den 30 juli 2008. Ghana hemsida. Arkiverad från originalet den 5 augusti 2008. Hämtad 1 augusti 2008.
 211. ^
 212. "Kofi Annan Examination Speech". SIPA -antagningar. Columbia University. 19 maj 2011. Arkiverad från originalet den 23 juni 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 213. ^
 214. "Kofi Annan". Kommittén för globalt tänkande. Columbia University. Arkiverad från originalet den 24 juni 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 215. ^ Kofi Annan går i LKY -skolan. 3 september 2009. The Straits TimesArkiverad 6 september 2009 på Wayback Machine
 216. ^
 217. "Mawlana Hazar Imam besöker Ottawa för att inleda Global Center for Pluralism styrelsemöte med generalguvernör i Kanada". The.Ismaili. 8 oktober 2010. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 218. ^
 219. "In Memoriam - Kofi Annan (1938–2018)". Global Center for Pluralism . Hämtad 31 januari 2021.
 220. ^
 221. "Kofi Annan utses till ordförande i priskommittén för Mo Ibrahim -priset". allafrica.com. Hämtad 19 augusti 2018.
 222. ^
 223. "Kofi Annan utses till styrelseordförande för alliansen för en grön revolution i Afrika". Bill & amp; Melinda Gates Foundation. Arkiverad från originalet den 20 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 224. ^
 225. "Kofi Annan lanserar Global Humanitarian Forum". VOA. 1 november 2009. Arkiverad från originalet den 20 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 226. ^
 227. Paula Mallea (2014). Kriget mot droger: Ett misslyckat experiment. Dundurn.com. sid. 32. ISBN9781459722903. Arkiverad från originalet den 30 augusti 2018. Hämtad 29 augusti 2018.
 228. ^
 229. Joel Krieger (2012). The Oxford Companion to Comparative Politics. 2. OUP USA. sid. 319. ISBN9780199738595. Arkiverad från originalet den 30 augusti 2018. Hämtad 29 augusti 2018.
 230. ^
 231. Derek S. Reveron, Kathleen A. Mahoney-Norris (2018). Mänsklig och nationell säkerhet: Förstå transnationella utmaningar. Routledge. sid. 105. ISBN9780429994753. Arkiverad från originalet den 30 augusti 2018. Hämtad 29 augusti 2018.
 232. ^
 233. "Kofi Annan utsedd till ordförande i The Elders". TheElders.org. 10 maj 2013. Arkiverad från originalet den 23 juni 2013. Hämtad 23 maj 2013.
 234. ^
 235. "Kofi Annan". TheElders.org. Arkiverad från originalet den 6 mars 2013. Hämtad 6 mars 2013.
 236. ^
 237. "Annan, Carter säger uteslutet från Zimbabwe". Reuters. 22 november 2008. Arkiverad från originalet den 4 maj 2013. Hämtad 6 mars 2013.
 238. ^
 239. "De äldste uppmuntrar planer för sanning och försoningsprocess i Elfenbenskusten". TheElders.org. 2 maj 2011. Arkiverad från originalet den 14 februari 2013. Hämtad 6 mars 2013.
 240. ^
 241. "Kofi Annan samarbetar med en ung värld för att hålla global diskussion med unga människor". 7 maj 2013. Arkiverad från originalet den 1 januari 2016. Hämtad 14 januari 2016.
 242. ^
 243. Kofi Annan - The One Young World Summit 2014. 17 oktober 2014. Arkiverad från originalet den 3 januari 2016. Hämtad 14 januari 2016 - via YouTube.
 244. ^
 245. "Kofi Annan säger till One Young World:" Vi måste ta itu med klimatförändringarna nu "". Oberoende.se. Arkiverad från originalet den 5 februari 2016. Hämtad 14 januari 2016.
 246. ^
 247. "Africa Progress Report 2014" (PDF). Afrikas framstegspanel. Arkiverad från originalet (PDF) den 1 april 2016. Hämtad 6 december 2016.
 248. ^
 249. "Power People Planet: Gripa Afrikas energi- och klimatmöjligheter" (PDF). www.africaprogresspanel.org. Arkiverad från originalet (PDF) den 25 november 2016. Hämtad 6 december 2016.
 250. ^
 251. Colum, Lynch. "Kofi Annans memoarer," Interventioner: Ett liv i krig och fred "". Washington Post . Hämtad 18 augusti 2018.
 252. ^
 253. Wanger, Shoko (9 april 2009). "I nyheterna: Oates hedrad, Obama i Kickassistan". New Yorker. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2018. Hämtad 18 augusti 2018.
 254. ^
 255. "Ingen fred för Kofi". nymag.com. New York Magazine. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2018. Hämtad 18 augusti 2018.
 256. ^
 257. Leney-Hall, Katya (2012). "Annan, Kofi Atta". I Akyeampong, Emmanuel K. Gates, Henry Louis Jr. (red.). Dictionary of African Biography. Volym I. Oxford New York: Oxford University Press. sid. 238. ISBN978-0-195-38207-5. Hämtad 18 augusti 2018. | volym = har extra text (hjälp)
 258. ^
 259. Richard Bagudu (2007). Att döma Annan. AuthorHouse. sid. 29. ISBN9781425960933. Arkiverad från originalet den 20 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 260. ^
 261. Cowell, Alan (18 augusti 2018). "Kofi Annan, som omdefinierade FN, dör vid 80". The New York Times. ISSN0362-4331. Arkiverad från originalet den 7 april 2019. Hämtad 23 mars 2019.
 262. ^ ab
 263. "Kofi Annan, tidigare FN -chef, dör vid 80". BBC. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2018. Hämtad 18 augusti 2018.
 264. ^
 265. "Tidigare FN -chef Kofi Annan dör". Al Jazeera. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2018. Hämtad 18 augusti 2018.
 266. ^
 267. "Uttalande från generalsekreteraren om avgången av den tidigare generalsekreteraren Kofi Annan". un.org. FN: s generalsekreterare. 18 augusti 2018. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2018. Hämtad 19 augusti 2018.
 268. ^ ab
 269. Kofi Annans kropp återvände till Ghana - VIDEO, arkiverat från originalet den 13 september 2018, hämtat 13 september 2018
 270. ^
 271. "Kofi Annans kropp anländer till Ghana för statlig begravning". Times of Oman. Arkiverad från originalet den 14 september 2018. Hämtad 13 september 2018.
 272. ^
 273. "FN: s generaldirektör för att delta i Kofi Annans begravning i Ghana". Arkiverad från originalet den 29 augusti 2018. Hämtad 29 augusti 2018.
 274. ^
 275. "Sista farväl till FN: s Kofi Annan vid Ghana State begravning". AFP.com. Arkiverad från originalet den 13 september 2018. Hämtad 13 september 2018.
 276. ^
 277. "Foton: En sista blick på Kofi Annan när kroppen ligger i tillstånd". Arkiverad från originalet den 13 september 2018. Hämtad 13 september 2018.
 278. ^
 279. "Tidigare FN -chef Kofi Annan ska begravas efter statlig begravning". Washington Post. Arkiverad från originalet den 13 september 2018. Hämtad 13 september 2018.
 280. ^
 281. "Ledare Laud Ex-FN-chef Kofi Annan vid Ghana State Funeral". Arkiverad från originalet den 13 september 2018. Hämtad 13 september 2018.
 282. ^
 283. "Ledare hyllar före detta FN-chefen Kofi Annan vid Ghana State begravning". ajc. Arkiverad från originalet den 13 september 2018. Hämtad 13 september 2018.
 284. ^
 285. WRAL. "Ledare hyllar före detta FN-chefen Kofi Annan vid Ghana State begravning :: WRAL.com". WRAL.com. Arkiverad från originalet den 13 september 2018. Hämtad 13 september 2018.
 286. ^
 287. "Guldmedaljer". National Institute of Social Sciences. Arkiverad från originalet den 2 juli 2019. Hämtad 6 november 2019.

Friederike Bauer, Kofi Annan. Ein Leben (på tyska), Fischer, 2005.

Stanley Meisler, Kofi Annan. En fredsman i en värld av krig (på engelska), Wiley, 2007.


Kofi Annan om NATO -bombningen av Jugoslavien - HISTORIA

Annan skiffer serbiska styrkor

Kosovoflyktingar har förlorat hem och identiteter, säger Annan

FN: s generalsekreterare Kofi Annan har anklagat serbiska säkerhetsstyrkor för "chockerande kränkningar av de mänskliga rättigheterna" för att ha drivit upp till 400 000 kosovoalbaner från sina hem.

Annan använde något av sitt mest kompromisslösa språk sedan Kosovo -krisen började och sade: ”Den brutala förföljelse som flyktingar och fördrivna människor lider, förlusten av deras familjemedlemmar, deras hem och till och med dokumentation av deras identitet, understryker hur brådskande deras svår situation."

Annan sade till FN: s säkerhetsråds medlemmar: ”Ännu en gång står vi inför den avskyvärda praxis med” etnisk rensning ”bara några år efter att det förändrade demografin i Bosnien och Hercegovina.

"De serbiska myndigheterna måste stoppa sådana åtgärder."

FN: s högkommissarie för mänskliga rättigheter, tidigare irländska presidenten Mary Robinson, ”tog brådskande åtgärder för att stärka vår kapacitet att övervaka de chockerande kränkningarna av Kosovo -befolkningen av serbiska säkerhetsstyrkor”, sade han.

Men Annan erkände att det för närvarande var "omöjligt" att skicka observatörer till provinsen.

FN uppskattar att nära 400 000 flyktingar har lämnat sina hem i Kosovo sedan Nato inledde sina luftangrepp mot Jugoslavien den 24 mars.

Bland de fördrivna finns 226 000 människor nu i Albanien, 120 000 i Makedonien och 35 700 i Montenegro.

Upp till 400 000 människor tros ha lämnat Kosovo
FN: s generalsekreterare uppmanade alla länder att tillhandahålla skydd för flyktingarna tills de kan återvända till sina hem i säkerhet.

Han sa att han hade varit i kontakt med många världsledare de senaste dagarna, däribland Makedoniens president Kiro Gligorov, som var orolig för flyktingarnas inverkan på den ”osäkra inre situationen i hans land”.

Annan sa att han försäkrade den makedonska presidenten om att det internationella samfundet skulle dela bördan.

Nato tillkännagav på söndagen planer från de flesta av dess medlemsländer att tillfälligt ta emot flyktingar för att minska trycket på regionen.

Annan sa att erbjudandet om alliansens logistiska resurser för att hjälpa till med massflykten "kommer att göra ett enormt bidrag".

Men FN: s generalsekreterare blev skjuten av den jugoslaviska utrikesministern Zivadin Jovanovic, som sa att Annan skulle vara part för att undergräva FN om han inte gjorde några försök att stoppa Natos "aggression".

"Jag har varit djupt besviken över att säkerhetsrådet, trots vår uppmaning och ansträngningar från. Fredsälskande medlemsländer, har misslyckats med att agera i enlighet med sitt ansvar enligt (FN) stadgan."

Natos medlemsländer har börjat lyfta flyktingar
Jovanovic uppmanade FN: s generalsekreterare att "snarast agera inom dina befogenheter. Att utan dröjsmål sätta stopp för Natos aggression och ytterligare fara för internationell fred och säkerhet".

Han sa till Annan i ett brev: "Du står inför ett historiskt tillfälle att ta ställning till rättvisa och lag, och vid tröskeln till ett nytt sekel att skydda FN: s myndighet."

Alternativet var att Annan skulle bli "en medbrottsling för att undergräva FN: s system", varnade Jovanovic.

"Jag hoppas att det fortfarande inte är för sent för dig att göra rätt val."

FN: s säkerhetsråd är splittrat över Nato -strejker
FN: s säkerhetsråd styrde klart på måndagen att skylla på vilket parti som helst för flyktingflykten, även om det uttryckte "djupaste oro över den allvarliga humanitära situationen".

Säkerhetsrådet med 15 nationer är fortfarande splittrat i frågan om Natos bombning av Jugoslavien.

Endast Ryssland, Kina och Namibia röstade för en rysk resolution den 26 mars och krävde ett omedelbart stopp för luftangreppen.

Tolv länder - inklusive Nato -medlemmar USA, Storbritannien och Frankrike - motsatte sig resolutionen.


Titta på videon: USA: UN CHIEF KOFI ANNAN PEACE KEEPING SPEECH (Juni 2022).